Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Zveřejnění detailních výsledků povinné nabídky převzetí akcií O2 CR
  07/07/2014

  PPF Arena 2 B.V., která je součástí skupiny PPF, oznamuje výsledky povinné nabídky převzetí ve vztahu k akciím vydaným společností O2 Czech Republic a.s. (O2 CR).

  Na základě povinné nabídky převzetí uveřejněné dne 2. 6. 2014, jejíž doba závaznosti skončila 30. 6. 2014, PPF Arena 2 B.V. nabyla celkem 22 596 351 akcií O2 CR se jmenovitou hodnotou 87 Kč. Ty dohromady představují cca 7,159% podíl na základním kapitálu O2 CR a 7,284% podíl na hlasovacích právech.

  S ohledem na počet nabytých akcií a získaný podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu O2 CR nebyly splněny podmínky pro vznik dodatečné nabídkové povinnosti.

  PPF Arena 2 B.V. obdržela v průběhu doby závaznosti nabídky převzetí akceptace ve vztahu k celkem 50 815 238 akciím O2 CR, reprezentující cca 16,099% podíl na základním kapitálu a 16,380% podíl na hlasovacích právech. Nicméně vzhledem k závažným formálním nedostatkům některých akceptací učiněných v rozporu s nabídkovým dokumentem, byla PPF Arena 2 B.V. nucena akceptace ve vztahu k celkem 28 218 887 akciím O2 CR odmítnout a tyto akcie nenabyla.

  Oznámení
  Po vypořádání převodu akcií dne 14. srpna 2014 nabyla PPF Arena 2 B.V. celkem 22 509 645 akcií Společnosti, které dohromady představují 7,131% podíl na základním kapitálu Společnosti a (s ohledem na vlastní akcie v majetku Společnosti) 7,256% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.

  Zpět na tiskové zprávy