Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Výsledky jednání řádné valné hromady CETIN
  03/12/2015

  Řádná valná hromada společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se uskutečnila 3. prosince 2015 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 97,41% akcií.

  Valná hromada byla svolána na základě žádosti hlavního akcionáře, společnosti PPF A4 B.V., který vlastní 95 % akcií společnosti.  V souladu se zákonem o obchodních korporacích valná hromada rozhodla o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na společnost PPF A4 B.V., jako hlavního akcionáře.

  Protiplnění za tento nucený přechod bylo valnou hromadou určeno ve výši 172,40 Kč za každou akcii společnosti, která na hlavního akcionáře přejde. Hlavní akcionář poskytne určené protiplnění na své náklady prostřednictvím společnosti PPF banka a.s., u které již složil peněžní prostředky v nezbytné výši.

  PPF banka a.s. bude vyplácet protiplnění primárně na bankovní účet oprávněné osoby, případně zasláním poštovní poukázky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu akcií na hlavního akcionáře.

  Okamžik přechodu akcií na hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění (včetně identifikace informační linky zřízené pro tento účel) budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti poté, co bude v obchodním rejstříku zveřejněno popsané usnesení valné hromady o nuceném přechodu.

  Zpět na tiskové zprávy