Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Tisková zpráva Home Credit B.V.: Konsolidované hospodářské výsledky podle IFRS za rok končící dnem 31. prosince 2012
  05/03/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Dvojnásobný nárůst zisku, další rozvoj v segmentu hotovostních úvěrů a vkladů

  Home Credit B.V. (dále jen ‚HCBV‘ nebo též ‚skupina‘), holdingová společnost se sídlem v Nizozemsku, která zastřešuje aktivity v oblasti spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, v zemích Společenství nezávislých států (SNS) a v Asii, oznámila své konsolidované hospodářské výsledky podle mezinárodních standardů IFRS za rok končící dnem 31. prosince 2012.

  „Pro Home Credit B.V. byl rok 2012 rokem konsolidace. Snažíme se totiž všechny činnosti prováděné pod značkou Home Credit shromáždit pod jednu střechu a pokračovat v soustředěném úsilí o další růst v zemích střední a východní Evropy, SNS a v Asii. Naše strategie budování úvěrového portfolia a rozšiřování pobočkové sítě při pokračujícím uplatňování uvážlivého řízení nákladů a sdílení nejlepších standardů v rámci celé skupiny nám nadále přináší vynikající výsledky. Silný organický růst nám umožňuje financovat rozvoj narůstající činnosti v Asii a posiluje naše předpoklady k dosahování vytčeného cíle, jímž je zajištění dlouhodobého ziskového růstu. V budoucnu se chceme nadále zaměřovat na rozvíjení naší efektivnosti a odborného potenciálu na tradičních i nově se rozvíjejících trzích. Po úspěšném nástupu našeho podnikání v Indonésii v únoru tohoto roku plánujeme koncem roku 2013 zahájit činnost i na Filipínách.“

  Jiří Šmejc,
  předseda představenstva a generální ředitel Home Credit B.V.

  HLAVNÍ VÝSLEDKY
  Čistý zisk se více než zdvojnásobil a dosáhl 506 milionů EUR (oproti zisku 231 milionů EUR v roce 2011) a rentabilita aktiv dosáhla 8,1 %. Čistá úroková marže 18,9 procenta odpovídá střednědobým cílům firmy. Celková hodnota aktiv dosáhla 9,4 milionu eur, čímž bylo splněno příslušné regulační kritérium, takže HCBV může nadále uplatňovat svou konsolidační strategii akvizicemi zbývajících subjektů pod značkou Home Credit v Číně a ve Vietnamu.

  Tento růst se odrazil i v provozním výsledku za rok 2012, který vzrostl o 95,9 % na 1 773 milionů eur (rok 2011: 905 milionů eur).

  Čisté úrokové výnosy za rok končící dnem 31. prosince 2012 vzrostly o 68,5 % na 1 057 milionů eur oproti 627 milionům eur v předcházejícím roce.

  Čistý příjem z poplatků a provizí nadále vykazuje značný růst (o 150,7 %, na 597 milionů eur oproti 238 milionům EUR v r. 2011), a to díky osvědčené strategii křížového prodeje (s obchodními partnery), která vedla k širokému uplatnění pojišťovacích produktů, zvláště u hotovostních půjček.

  Všeobecné administrativní náklady a ostatní provozní náklady se zvýšily o 62,3 %, ze 403 milionů eur na 655 milionů eur, v důsledku razantní expanze pobočkové sítě v Rusku a rozvoje nových aktivit v Asii. HCBV nadále uplatňuje přísné postupy úsporného řízení nákladů; poměr nákladů k výnosům poklesl v roce 2012 na 36,9 % oproti 44,6% v roce 2011.

  Kroky skupiny zaměřené na budování úvěrového portfolia přinesly vynikající výsledky. Byly poskytnuty nové úvěry v celkové výši 8 088 milionů eur (oproti 3 936 milionům eur v r. 2011) a hodnota čistého úvěrového portfolia se k 31. prosinci 2012 zvýšila o 117,2 %, na 6 531 milionů eur (2011: 3 007 milionů eur). K tomuto nárůstu přispělo především velké zvýšení objemu hotovostních půjček, a to díky expanzi distribuční sítě v Rusku, silnému zastoupení v místech prodeje v Číně a akvizicím realizovaným v roce 2012. HCBV tento růst podpořila dalším zvyšováním počtu distribučních míst v rámci celé skupiny a v současné době jejích služeb využívá přes 6,3 milionu aktivních zákazníků prostřednictvím 104 896 prodejních míst, 952 bankovních poboček, 3 097 pošt a 1 279 bankomatů.

  HCBV nadále úspěšně uplatňuje strategii zaměřenou na zvyšování objemu depozit – vkladů fyzických osob, jejichž zůstatek se téměř ztrojnásobil a dosáhl hodnoty 4 724 milionů eur (k 31. prosinci 2011: 1 697 milionů eur). Podíl zůstatků na běžných účtech a termínovaných vkladech nyní představuje 59,6 % celkových pasiv (k 31. prosinci 2011: 49,2 %).

  I při tak vysokém tempu růstu si HCBV dokázala zachovat vysokou kvalitu úvěrového portfolia. Podíl úvěrů nesplácených po dobu delší než 90 dní z celkového hrubého objemu úvěrů opět poklesl, a to na 7,6 % (k 31. prosinci 2011: 8,5 %). S růstem portfolia sice rostou náklady na riziko, ale tento růst je v souladu s očekáváními. HCBV uplatňuje stále nová opatření zaměřená proti možnému podvodnému jednání, stejně jako na zvyšování efektivnosti inkasa pohledávek. Míra rezerv na krytí nesplácených úvěrů byla zvýšena do 118,9 %, což svědčí o krajně konzervativním přístupu.

  HCBV je nadále silně kapitalizována a základ refinancování nyní tvoří depozita. Celkový vlastní kapitál dosáhl k 31. prosinci 2012 výše 1 505 milionů eur.

  Kroky ke globální konsolidaci aktiv: v rámci konsolidace společností se značkou Home Credit do jednoho holdingu získala HCBV v roce 2012 od PPF 100% majetkový podíl společnosti HC Asia N.V. Kromě toho HCBV uzavřela s PPF dohody o budoucí koupi 100% majetkové účasti ve společnostech Home Credit Consumer Finance Co., Ltd. [Čína], CF Commercial Consulting (Beijing) Co. Ltd. [Čína] a PPF Vietnam Finance Company LLC [Vietnam]. Realizace těchto transakcí je podmíněna získáním souhlasu příslušných regulatorních orgánů v Číně a ve Vietnamu. Ke dni 31. prosince 2012 skupina ovládala banku Home Credit Bank JSC [Kazachstán] a zařadila ji jako svou dceřinou společnost do konsolidačního celku; v lednu 2013 pak skupina využila možnosti získat 100procentní majetkový podíl a stala se tak jediným vlastníkem Home Credit Bank JSC [Kazachstán]. Další informace o těchto transakcích jsou k dispozici ve zprávě skupiny vypracované podle Mezinárodních účetních standardů (IFRS) za rok 2012. Zpráva je k dispozici na adrese www.homecredit.eu.

  SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ VÝKONNOSTI

  Výsledky hospodaření ke dni 31. 12. 2012 ke dni 31. 12. 2011 Změna v %
  Úvěry poskytnuté od začátku roku (v milionech eur) 8 088 3 936 105,5 %
  Počet aktivních klientů (v milionech) 6,3 4,5 40,3 %
  Počet distribučních míst 108 945 72 365 50,5 %
  - Počet prodejních míst a úvěrových kanceláří 104 896 69 069 51,9 %
  - Počet bankovních poboček 952 599 58,9 %
  - Počet pošt 3 097 2 697 14,8 %
  Počet zaměstnanců (v tisících) 38,8 21,8 78,4 %

   

  Výkaz zisků a ztrát
  (v milionech eur)
  12měsíční období
  ke dni 31. 12. 2012    
  12měsíční období
  ke dni 31. 12. 2011    
  Změna v %
  Čisté úrokové výnosy 1 057 627  68,5 %
  Provozní výsledek 1 773 905 95,9 %
  Náklady na úvěrové riziko1 (478)  (167) 186,5 %
  Provozní náklady2 (655)   (403) 62,3 %
  Čistý zisk za daný rok 506  231 118,6 %
  Čistý zisk z pokračující činnosti3   506  241 110,1 %

  1) Náklady na úvěrové riziko představují ztráty ze snížení hodnoty
  2) Provozní náklady zahrnují všeobecné administrativní náklady a ostatní provozní náklady
  3) Čistý zisk z pokračující činnosti za dané období nezahrnuje ukončenou činnost na Ukrajině

  Rozvaha (v milionech eur) ke dni 31. 12. 2012 ke dni 31. 12. 2011 Změna v %
  Celková aktiva 9 426  4 282 120,1 %
  Čisté úvěrové portfolio 6 531   3 007 117,2 %
  Vlastní kapitál 1 505  831  81,0 %
  Financování mezi bankami a podobnými institucemi 2 871  1 610 78,4 %
  Vklady a běžné účty klientů 4 724  1 697 178,3 %

  Zdroj: Home Credit B.V., consolidated

  Hlavní poměrové ukazatele

  Poměrové ukazatele
  výkazu zisků a ztrát
  12měsíční období
  ke dni 31. 12. 2012  
  12měsíční období
  ke dni 31. 12. 2011
  Čistá úroková marže1 18,9 %  20,5 %
  Poměr čistých úrokových výnosů k provoznímu výsledku  59,6 %  69,3 %
  Poměr nákladů k průměrným čistým úvěrům2 15,0 %  16,4 %
  Poměr nákladů k příjmům3 36,9 %  44,6 %
  Koeficient nákladů na riziko4 11,0 %  6,8 %
  Rentabilita průměrných aktiv5 8,1 %  6,9 %

   

  Poměrové ukazatele rozvahy ke dni 31. 12. 2012    ke dni 31. 12. 2011 
  Poměr čistých úvěrů k celkovým aktivům 69,3 %  70,2 %
  Podíl nesplácených úvěrů6 7,6 %  8,5 %
  Míra krytí nesplácených úvěrů7 118,9 %  111,4 %
  Poměr vkladů k celkovým závazkům 59,6 %  49,2 %
  Poměr vlastního kapitálu k pasivům 16,0 %  19,4 %
  Poměr vlastního kapitálu a vkladů k čistým úvěrům    95,4 %  84,1 %

   Zdroj: Home Credit B.V., consolidated.
  Pozn.:
  1) Čistá úroková marže se vypočte vydělením čistých úrokových výnosů průměrným zůstatkem čistých úroků nesoucích aktiva.
  2) Poměr nákladů k průměrným čistým úvěrům se vypočte vydělením všeobecných administrativních nákladů a ostatních provozních nákladů průměrnými čistými úvěry.
  3) Poměr nákladů k příjmům se vypočte vydělením všeobecných administrativních nákladů a ostatních provozních nákladů provozním výsledkem.
  4) Koeficient nákladů na riziko představuje ztrátu ze snížení hodnoty vydělenou průměrným zůstatkem čistých úvěrů poskytnutých klientům.
  5) ROAA (rentabilita průměrných aktiv) se vypočte vydělením čistého zisku z pokračující činnosti průměrným zůstatkem celkových aktiv.
  6) Podíl nesplácených úvěrů se vypočte vydělením hrubého objemu nesplácených úvěrů celkovým hrubým objemem úvěrů. Podle definice stanovené skupinou patří k nespláceným úvěrům jak úvěry se společným snížením hodnoty, od jejichž splatnosti uplynulo více než 90 dní, tak i ty, které jsou považovány za úvěry s individuálním snížením hodnoty.
  7) Míra krytí nesplácených úvěrů se vypočte vydělením rezervy na ztráty z úvěrů hrubým objemem nesplácených úvěrů.

   

  Zpět na tiskové zprávy