Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Telefónica CR: Výsledky jednání řádné valné hromady
  12/03/2014

  Řádná valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se uskutečnila dne 12. března 2014 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 83,65 % akcií, a byla tak usnášeníschopná.
   
  Valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady Martina Štefunka, Ladislava Bartoníčka a Vladimíra Mlynáře, kteří do ní byli již dříve kooptováni. Valná hromada zároveň z dozorčí rady odvolala Lubomíra Vindušku, Antonína Botlíka a Jiřího Trupla.
   
  V návaznosti na odvolání třech členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti vznikne nová Rada pro sociální dialog. "Pro naši firmu je velmi důležité, aby i nadále pokračovala diskuse mezi vrcholnými orgány společnosti a zástupci zaměstnanců na tak dobré úrovni jako doposud. Proto nově vznikne Rada pro sociální dialog, která bude přímo podřízena dozorčí radě a bude se skládat ze zástupců statutárních orgánů společnosti a zástupců zaměstnanců," říká Ctirad Lolek, ředitel společnosti Telefónica pro lidské zdroje.
   
  Valná hromada dále zvolila za členy výboru pro audit Martina Štefunka, Ondřeje Chaloupeckého a Radka Neužila.
   
  Valná hromada schválila změnu stanov společnosti tak, jak byla předložena kvalifikovaným akcionářem, společností PPF Arena 2 B.V. Došlo například ke změnám v počtu členů orgánů společnosti, a to snížení počtu členů představenstva ze současných sedmi na pět, snížení počtu členů dozorčí rady ze současných devíti na tři a snížení počtu členů výboru pro audit ze současných pěti na tři členy.
   
  Valná hromada také schválila ponechání stávajícího názvu obchodní firmy prozatím beze změny, tedy Telefónica Czech Republic, a.s.
   

  Zpět na tiskové zprávy