Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Prohlášení skupiny PPF k Sazce
  01/09/2011

  Skupina PPF jako jeden z největších věřitelů SAZKY, a.s. v konkursu, odmítá návrh Penty a E-investu, aby členové věřitelského výboru zastavili prodej společnosti, jehož prostřednictvím chce insolvenční správce získat prostředky k pokrytí závazků SAZKY vůči věřitelům. Skupina PPF podporuje rychlý a průhledný tendr, v němž zvítězí nejvyšší nabídka doložená složenými finančními prostředky.

  Věřitelé se nemohou řídit tím, co vyhovuje jenom skupině Penta, totiž umrtvená SAZKA, která by vyklidila pole konkurenční loterii, kterou Penta buduje. Skupina PPF naopak podporuje insolvenčního správce v jeho úsilí SAZKU co nejrychleji prodat, což vynese nejvyšší hodnotu pro všechny její věřitele.

  Zkušenosti se „závaznými“ nabídkami, které Penta, E-invest a s nimi spjaté společnosti dosud překládaly, utvrzují v tom, že všechny byly ve skutečnosti vždy něčím podmíněny a nikdy nepřinesly to, co bylo deklarováno. Tak například nabídka pro ČSTV na možný odkup akcií SAZKY: ve skutečnosti ČSTV zbyly akcie SAZKY s nulovou hodnotou, žádné finanční prostředky nepřitekly. Další nabídka těchto skupin na „pomoc sportu“, založená na odkupu údajné pohledávky ČSTV vůči SAZCE, vedla pouze k tomu, že zadlužila ČSTV u společnosti Gladiolus. K uhrazení tohoto dluhu je dnes ČSTV nucen zvažovat prodej svých nejbonitnějších aktiv.

  Podobně manipulativního charakteru byly ostatně i nabídky na odkup SAZKY, které nikdy nemohly být akceptovány, protože byly vědomě učiněny v době, kdy konkurs nebyl pravomocný, a tedy se nic prodávat nemohlo.

  Konkurz však má svá zákonná pravidla, která se neřídí mediálními prezentacemi ani sliby.

  „Při prodeji SAZKY není možné postupovat mimo výběrové řízení, připravené insolvenčním správcem, odsouhlasené věřitelským výborem a soudem. Má jasně daná pravidla, která vedou k výběru nejvyšší nabídky. Chápeme, že pro Pentu by nejlepším scénářem bylo vyhrát ve výběrovém řízení a následně „naprosto neočekávaně“ nezískat souhlas antimonopolního úřadu anebo nezískat financování, umrtvit prodej na dalších 6 měsíců a mezitím získat 30 % loterijního trhu pro sebe. To je však cesta k výraznému poškození všech věřitelů SAZKY. Taková cesta je pro nás nepřijatelná“, říká Kamil Ziegler, člen věřitelského výboru SAZKY.

  Zpět na tiskové zprávy