Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Group N. V. oznamuje finanční výsledky za 1. pololetí roku 2008
  09/10/2008

  Vlastní kapitál skupiny vzrostl meziročně téměř trojnásobně a přesáhl čtyři miliardy eur

  PPF Group N. V. dnes oznámila auditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí roku 2008 (k 30. 6. 2008). V souladu se strategií expanze skupina PPF posílila své aktivity v oblasti spotřebitelského financování a bankovnictví pro drobnou klientelu na trzích Ruska, České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Kazachstánu, Běloruska a Číny a vstupuje do Vietnamu.

  • Konsolidovaný vlastní kapitál se v prvním pololetí roku 2008 téměř ztrojnásobil: z 1,432 mld. eur k 30. 6. 2007 na 4,149 mld. eur k 30. 6. 2008
  • Konsolidovaný zisk v prvním pololetí roku 2008 dosáhl 2,732 mld. eur oproti 215 mil. eur ve stejném období roku 2007
  • Konsolidovaná aktiva poklesla meziročně o 13 % z 10,076 mld. eur na 8,787 mld. eur vlivem změny ve struktuře vlastnictví pojišťovacích aktiv skupiny. V nově vytvořeném pojišťovacím „Generali PPF Holdingu“ uplatňuje PPF Group N. V. coby finanční investor „významný vliv“.

  Finanční výsledky za 1. pololetí roku 2008 zahrnují dopad transakce se skupinou Generali, která byla dokončena v lednu 2008. Výsledkem této transakce je vytvoření nového subjektu, Generali PPF Holding B. V., do kterého obě skupiny vložily svá pojišťovací aktiva v regionu střední a východní Evropy. Následně skupina PPF prodala část podílu v tomto holdingu tak, že konečný podíl skupiny PPF v holdingu činí 49 % a podíl Generali 51 %.

  Akcionář PPF Group N. V., Jiří Šmejc k dosaženým výsledkům uvedl:„Výrazné posílení vlastního kapitálu spolu s podstatným růstem čistého zisku dále prohloubilo finanční stabilitu skupiny PPF. Systematickým úsilím a konzervativní refinanční politikou se skupina dokázala zabezpečit před možnými dopady současné situace na trzích. Vytvořila tak předpoklady k tomu využít nynějších turbulencí na trhu jako investiční a obchodní příležitosti. Rychlá adaptace skupiny v období zpomalování ekonomického růstu i globálního nedostatku likvidity je to, nač se dnes zaměřujeme. Spotřebitelské úvěrování na trzích střední Evropy, SNS a Dálném východě pod značkou Home Credit trvale zůstává naší strategickou prioritou. S naší podporou bylo například zajištěno financování pro spotřební úvěry v Rusku v celkové výši 1,5 miliardy USD. Aktuálním cílem je využít snižujícího se konkurenčního tlaku, k němuž dochází v důsledku nedostatku likvidity na těchto trzích, k dosažení vyšší finanční výkonnosti při zlepšujícím se rizikovém profilu portfolií. Skupina hodlá pokračovat v investicích na ruském trhu, hodlá je dále diverzifikovat mezi sektor retailových služeb, výroby a dobývání nerostů.“

  Plné znění konsolidovaných finančních výkazů PPF Group N. V. za 1. pololetí roku 2008 je k dispozici na www.ppfgroup.nl

  Poznámky pro editory a kontakt pro další informace:

  1. V konsolidovaných finančních výkazech za první pololetí roku 2008 skupina PPF oznámila, že rozšiřuje svoje aktivity v oblasti developmentu nemovitostí prostřednictvím nabytí 100% podílu ve společnosti PPF Real Estate Ltd. Tato entita ovládá poradenskou společnost pro správu projektů v oblasti nemovitostí a také akcie typu A reprezentující 100 % hlasovacích práv ve společnosti PPF PROPERTY LIMITED, což je nemovitostní fond, který vložil do řady projektů částku cca 200 mil. USD. Pokud jde o nárok na ekonomický přínos z tohoto podnikání, ten přináleží soukromým investorům investujícím do tohoto fondu.

  2. Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv ve výši 8,8 mld. eur. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N. V. se sídlem v Amsterdamu.

  Kontakt pro další informace:

  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel.: +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Jiří Hájek
  Ředitel marketingu a komunikace PPF
  Tel.: +420 224 559 563
  E-mail: hajek@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy