Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2014
  21/05/2015

  Shrnutí:

  • Bilanční suma vzrostla ve srovnání s předloňským rokem o 3 % a dostala se na novou rekordní úroveň 108,2 miliardy Kč.
  • Čistý zisk dosáhl 700 milionů Kč, což představuje nárůst o 22% oproti roku 2013.
  • Na dani z příjmů odvedla PPF banka za loňský rok 193 mil. Kč.
  • Celkové úrokové výnosy vzrostly meziročně o 2,6 % na 2,866 miliardy Kč a čistý úrokový výnos vzrostl dokonce o 10,1 % na 2,133 miliardy.
  • Celkové čisté výnosy z bankovních operací dosáhly podobné úrovně jako v roce 2013 a překonaly 2 mld. Kč.
  • Rentabilita vlastního kapitálu (ROAE) v roce 2014 činila 12,19 % a rentabilita celkových aktiv (ROAA) 0,66 %.
  • Celková kapitálová přiměřenost dosáhla k 31. 12. 2014 hodnoty 14,73 %.

  “Přestože se český bankovní trh potýká s poklesem úrokových sazeb, nárůstem konkurence a tlakem na marže, dokázala PPF banka loni navýšit čisté úrokové výnosy o 10 % na více než 2,1 miliardy korun,” komentoval výsledky Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky a doplnil: “Vzhledem k významné expozici v Rusku byla pro PPF banku výzvou tamější hospodářská krize. Zásluhou našeho konzervativního přístupu a rychlé reakce jsme dokázali ztráty plynoucí z našich ruských expozic udržet na přijatelných úrovních a zvýšit celkový čistý zisk o pětinu na 700 milionů korun.“

  Finanční výsledky:

  Klíčové ukazatele CZK mil.                                                            2013 2014
  Celková aktiva 104 818 108 237
  Vlastní kapitál celkem 5 132 5 894
  Zisk před zdaněním 783 893
  Zisk po zdanění 572 700

  PPF bance se podařilo v loňském roce dále růst jak v objemu bilanční sumy, tak v čistém zisku. Bilanční suma se v roce 2014 zvýšila o 3,4 mld. Kč a dosáhla 108,2 mld. Kč. Čistý zisk v roce 2014 činil 700 mil. Kč, což představuje nárůst o 128 mil. Kč proti roku 2013.

  Celkové úrokové výnosy vzrostly meziročně o 2,6 % na 2 866 mil. Kč a čistý úrokový výnos vzrostl o 10,1 % na 2 133 mil. Kč. Čisté výnosy z poplatků a provizí mírně klesly v roce 2014 o 2,8 % na 280 mil. Kč. V roce 2014 vykázala PPF banka ztrátu z finančních operací ve výši 333 mil. Kč. Změna oproti roku 2013 je ovlivněna zajišťováním úrokových výnosů a také vyplývá z poklesu výsledku obchodování s cennými papíry, což souvisí s velkou volatilitou ruského trhu.

  Celkové čisté výnosy z bankovních operací (bez započítání nákladů na opravné položky k poskytnutým úvěrům a se započtením ostatních provozních nákladů a výnosů) dosáhly i přes pokles v oblasti zisku/ztráty z finančních operací podobné úrovně jako v roce 2013 a překonaly 2 mld. Kč.

  Objem klasifikovaných úvěrů se v roce 2014 zvýšil o 1,2 mld. Kč na 5,7 mld. Kč. Zásluhou velmi obezřetného přístupu PPF banky ke klasifikaci úvěrů a k tvorbě opravných položek došlo k navýšení opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám ke konci roku 2014 o 460 mil. Kč.

  I přesto PPF banka v roce 2014 dosáhla zisku před zdaněním 893 mil Kč, což je proti roku 2013 zvýšení o 109 mil. Kč. V loňském roce odvedla PPF banka 193 mil. Kč na dani z příjmu. Pohledávky za klienty klesly meziročně o 33 % na 23,4 mld. Kč a představovaly 22 % celkových aktiv. Důvodem poklesu je hlavně snížení objemu v oblasti strukturovaného a exportního financování a je ovlivněno ruským trhem.

  Hlavním zdrojem financování zůstaly závazky vůči klientům, které v roce 2014 vzrostly o 3 mld. Kč na 79 mld. Kč a ke konci roku 2014 představovaly 73 % celkové bilanční sumy. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) v roce 2014 činila 12,19 % a rentabilita celkových aktiv (ROAA) 0,66 %. Celková kapitálová přiměřenost dosáhla k 31. 12. 2014 hodnoty 14,73 % .

  Zpět na tiskové zprávy