Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun
  18/04/2014

  Stáhnout soubor PDF

  Shrnutí:

  • Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12. 2013 dosáhla 104,8 mld. Kč.
  • Celkové čisté výnosy z bankovních operací (bez započítání nákladů na opravné položky) vzrostly meziročně o 3,5 % a poprvé v historii překonaly 2 mld. Kč.
  • I přes nárůst opravných položek ke klasifikovaným úvěrům dokázala PPF banka v roce 2013 vygenerovat zisk po zdanění ve výši 571 mil. Kč a dosáhnout rentability vlastního kapitálu (ROAE) na úrovni 10,3 %.
  • Celková kapitálová přiměřenost dosáhla k 31. 12. 2013 hodnoty 11,7 % a ve srovnání s koncem roku 2012 se zvýšila o 1,2 procentního bodu.
  • V roce 2013 využila PPF banka příznivé situace v určitém segmentu finančních trhů a emitovala podřízený dluh v objemu 1,4 mld. Kč.

  Valná hromada v roce 2013 rozhodla o výplatě dividendy v celkové výši 1,4 mld. Kč.
  Generální ředitel a předseda představenstva PPF banky Petr Jirásko uvedl: „I přes nepříznivé ekonomické podmínky jsme v uplynulém roce dokázali dosáhnout rekordní úrovně čistých bankovních výnosů. Pružně jsme reagovali na měnící se prostředí i na ekonomický vývoj v ČR i ve světě. Chtěl bych zvlášť zdůraznit aktivní podíl PPF banky na přípravě několika významných a svým způsobem unikátních operací s dluhopisy, ať už v rámci skupiny PPF s ruskou Home Credit & Finance Bank nebo nově na finančních trzích ve střední Evropě pro společnost Kofola.“

  Finanční výsledky:
  Klíčové ukazatele CZK mil.  2012 2013
  Celková aktiva 76 843 104 818
  Vlastní kapitál celkem 5 937 5 132
  Zisk před zdaněním 1 144 783
  Zisk po zdanění 945 572
  

  Celková bilanční suma vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč na 104 mld. Kč a poprvé v historii banky přesáhla hranici 100 mld. Kč. Pohledávky za klienty vzrostly v roce 2013 o 24 % a k 31. 12. 2013 dosáhly 31,4 mld. Kč. Hlavním zdrojem financování zůstaly závazky vůči klientům, které v roce 2013 vzrostly o 21,3 mld. Kč na 75,9 mld. Kč a ke konci roku 2013 představovaly 72,4 % celkové bilanční sumy.

  Celkové čisté výnosy z bankovních operací (bez započítání nákladů na opravné položky) vzrostly v roce 2013 meziročně o 3,5 % a poprvé v historii banky překonaly 2 mld. Kč. Jejich nárůst byl ovlivněn především čistým úrokovým výnosem, který v roce 2013 dosáhl 1,935 mld. Kč oproti 1,358 mld. Kč v roce 2012. Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly meziročně o 3,1 % na 288 mil. Kč.

  Zásluhou velmi obezřetného přístupu banky ke klasifikaci úvěrů došlo v roce 2013 k navýšení objemu klasifikovaných úvěrů o 1,304 mld. Kč na 4,388 mld. Kč; jejich podíl na celkových úvěrech dosáhl 13,4 % k 31. 12. 2013. Podíl NPL na celkových úvěrech činil ke stejnému datu 9,4 %. I přes výraznou tvorbu opravných položek ke klasifikovaným úvěrům vygenerovala banka v roce 2013 zisk po zdanění ve výši 571,5 mil. Kč.

  Rentabilita vlastního kapitálu (ROAE) v roce 2013 činila 10,3 % a rentabilita celkových aktiv (ROAA) 0,63 %. Celková kapitálová přiměřenost dosáhla k 31. 12. 2013 hodnoty 11,7 % a ve srovnání s koncem roku 2012 se zvýšila o 1,2 procentního bodu.

  V roce 2013 využila banka příznivé situace v určitém segmentu finančních trhů a emitovala podřízený dluh v objemu 1,4 mld. Kč.

  Valná hromada rozhodla v loňském roce o výplatě dividendy v celkové výši téměř 1,4 mld. Kč.

  PPF banka a.s. je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 % akcií banky je PPF Group N.V., druhým největším akcionářem je hlavní město Praha držící 6,7% podíl.

  Zpět na tiskové zprávy