Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka a.s. - Finanční výsledky za rok 2008: Čistý zisk 543,3 milionu korun překonal rekordní výsledek roku 2007
  27/03/2009

  “V roce 2008 jsme překonali rekordní zisk po zdanění z roku 2007. Dokazuje to, že zvolená strategie umožňuje bance dosahovat nadstandardních výsledků i v době trvající krize. Ještě více nás těší růst bilanční sumy PPF banky, což svědčí o důvěře klientů v naše služby také během období, které je pro finanční sektor velmi složité.”

  Petr Milev, generální ředitel

  Shrnutí

  • Nárůst bilanční sumy PPF banky z 27,4 mld. Kč v roce 2007 na 44,7 mld. Kč k 31. 12. 2008 (63% meziroční nárůst).
  • Čistý zisk za rok končící 31. 12. 2008 - 543,3 milionu korun (2007: 528,8 milionu korun), což je nárůst o 3 %.
  • 11,6% nárůst zisku před opravnými položkami a zdaněním: z 692,9 milionu korun v roce 2007 na 773,1 milionu korun v roce 2008.
  • Pokračující růst výnosů z běžné činnosti na 2 131,3 milionu korun (2007: 1 932,8 milionu korun) díky značnému růstu úrokových výnosů.
  • Růst podílu klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech klientům, a to z 1 % v roce 2007 na 7 % v roce 2008 - v důsledku konzervativní úvěrové strategie banky.

  Obchodní výsledky

  Celkové hospodaření PPF banky v roce 2008 ovlivnila složitá situace na mezinárodních finančních trzích. PPF banka pokračovala ve své strategii poskytovat finanční řešení „šitá na míru“ finančním institucím a vybraným komerčním i municipálním klientům včetně společností skupiny PPF. Bilanční suma banky vzrostla z 27,4 mld. Kč v roce 2007 na 44,7 mld. Kč na konci prosince 2008 (63% meziroční nárůst). Celkové závazky vůči klientům vzrostly o 67 % z 20,9 mld. Kč v roce 2007 na 34,9 mld. Kč k 31. prosinci 2008.

  Objemu úvěrů poskytnutých klientům meziročně vyrostl na 8,8 mld. Kč - ze 7,6 mld. Kč. Čisté úrokové výnosy a prodej akcií Burzy cenných papírů Praha byly hlavními faktory, které kompenzovaly pokles čistých výnosů v ostatních segmentech, jako například obchodování na kapitálových trzích či výnosy z poplatků.

  Důraz na konzervativní řízení rizik banky v prostředí finanční a ekonomické krize vedl k vytvoření opravných položek ve výši 204,9 mil. Kč v průběhu roku 2008. Podíl klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech klientům se zvýšil na 7,28 % k 31. prosinci 2008 - z 0,93 % k 31. prosinci 2007, přičemž podíl pochybných a ztrátových úvěrů činil dohromady pouze 1,2% objemu všech úvěrů klientům.

  Finanční výsledky

  PPF banka dosáhla k 31. prosinci 2008 čistý zisk 543,3 mil. Kč, což ve srovnání s 528,8 mil. Kč za rok 2007 představuje nárůst o 3 %. Hlavní důvody tohoto nárůstu byly:

  • čisté úrokové výnosy se oproti roku 2007 zvýšily o 32 % - na 1 104,7 mil. Kč;
  • zisk z finančních operací poklesl na 139 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 27,5 %;

  PPF banka připravuje a uveřejňuje své finanční výsledky dle českých účetních standardů (CAS) a dle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Finanční výsledky dle CAS se mohou lišit oproti finančním výsledkům dle IFRS. Finanční výsledky PPF banky dle IFRS budou uveřejněny běžným způsobem a budou následně k dispozici na webové stránce PPF banky www.ppfbanka.cz.

  Poznámky pro editory:

  PPF banka
  PPF banka a.s. je nedílnou součástí mezinárodní finanční skupiny PPF. Poskytuje služby municipálním a korporátním klientům, stejně jako investiční služby, zejména obchodování s finančními instrumenty na českých a mezinárodních trzích. PPF banka je pověřena výkonem centrální treasury banky pro skupinu PPF a je zodpovědná za řízení struktury bilance všech společností skupiny, a to zajišťováním finančních zdrojů na dluhových a kapitálových trzích i financování jednotlivých společností skupiny. Zároveň je PPF banka hlavním obchodním místem celé skupiny pro uskutečnění operací na finančních trzích.

  Skupina PPF
  Skupina PPF je jednou z největších mezinárodních finančních a investičních skupin v regionu střední a východní Evropy. Aktiva pod správou Skupiny dosahují téměř 9 mld. eur (k 30. 6. 2008). Skupina PPF se zaměřuje na retailové finanční služby (bankovnictví a pojišťovnictví), na investice private equity a na investice do nemovitostí. Skupina aktivně vyhledává investiční příležitosti na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy, Ruska, Společenství nezávislých států a Dálného východu. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku: Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí, je PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Kontakt pro další informace:

  Alexej Bechtin
  tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 174 396
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy