Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF banka a.s. – Finanční výsledky za rok 2007: 88% nárůst čistého zisku na 529 mil. Kč
  31/03/2008

  PPF banka a.s. (“PPF banka”), komerční banka vlastněná z 92,96% PPF Group N.V. oznamuje své finanční výsledky za období končící 31. prosince 2007 v souladu s českými účetními standardy (CAS).

  “Rekordní zisk po zdanění ve výši téměř 530 mil. Kč dokazuje, že úspěšně realizujeme naší strategii poskytovat „na míru šité“ služby komerčního a investičního bankovnictví. Dosažený čistý zisk byl pozitivně ovlivněn výrazně vyšším ziskem z finančních operací, který navzdory složitým podmínkám na mezinárodních finančních trzích výrazně vzrostl.” Petr Milev, generální ředitel

  SHRNUTÍ

  • Čistý zisk za rok končící 31. prosince 2007 dosáhl 528,8 mil. Kč (2006: 281,1 mil. Kč) – nárůst o 88 %.
  • 120% nárůst zisku z vlastní obchodní činnosti z 314,6 mil. Kč v roce 2006 na 692,5 mil. Kč v roce 2007.
  • Pokračující růst výnosů z běžné činnosti na 1 932,8 mil. Kč (2006: 1 409,5 mil. Kč) díky silnému růstu úrokových výnosů a zisku z finančních operací.
  • Nárůst bilanční sumy PPF banky z 24,5 mld. Kč v roce 2006 na 27,4 mld. Kč na konci prosince 2007 (12% meziroční nárůst).
  • Pokles podílu klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech klientům pod 1%.

  OBCHODNÍ VÝSLEDKY

  Celkové hospodaření PPF banky v roce 2007 nebylo ovlivněno složitou situací na mezinárodních finančních trzích. PPF banka pokračovala ve své strategii poskytovat finanční řešení „šitá na míru“ finančním institucím a vybraným komerčním a municipálním klientům včetně společností skupiny PPF. Celkové závazky vůči klientům vzrostly o 13 % z 18,5 mld. Kč v roce 2006 na 20,9 mld. Kč k 31. prosinci 2007.
  I přes 19% pokles objemu úvěrů poskytnutých klientům na 7,6 mld. Kč (2006: 9,4 mld. Kč) se PPF bance podařilo plně kompenzovat tento pokles nárůstem úrokové marže a ziskem z finančních operací vzniklým obchodováním na peněžních a kapitálových trzích.
  Pokračující zaměření na řízení rizik banky se odrazilo v poklesu podílu klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech klientům na 0,93 % k 31. prosinci 2007 z 1,71 % k 31. prosinci 2006.

  FINANČNÍ VÝSLEDKY

  PPF banka dosáhla k 31. prosinci 2007 čistý zisk 528,8 mil. Kč, což ve srovnání s 281,1 mil. Kč za rok 2006 představuje nárůst 88 %. Hlavní důvody tohoto nárůstu byly následující:

  • čisté úrokové výnosy se oproti roku 2006 zvýšily o 59 % na 835 mil. Kč;
  • zisk z finančních operací vzrostl na 191 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst 672
  • PPF banka udržela pod kontrolou své správní náklady, které meziročně vzrostly pouze o 0,4 %.

  PPF banka připravuje a uveřejňuje své finanční výsledky dle českých účetních standardů (CAS) a dle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Finanční výsledky dle CAS se mohou lišit oproti finančním výsledkům dle IFRS. Finanční výsledky PPF banky dle IFRS budou uveřejněny běžným způsobem a budou následně k dispozici na webové stránce PPF banky www.ppfbanka.cz.

  Poznámky pro editory:

  PPF banka
  PPF banka a.s. je nedílnou součástí mezinárodní finanční skupiny PPF. Poskytuje služby municipálním a korporátním klientům a investiční služby, zejména obchodování s finančními instrumenty na českých a mezinárodních trzích. PPF banka je pověřena výkonem centrální treasury banky pro skupinu PPF a je zodpovědná za řízení struktury bilance všech společností skupiny, zajišťováním finančních zdrojů na dluhových a kapitálových trzích a financování jednotlivých společností skupiny. Zároveň je PPF banka hlavním obchodním místem celé skupiny pro realizace operací na finančních trzích.

  Skupina PPF
  Mezinárodní finanční skupina PPF se zabývá spotřebitelským financováním a retailovým bankovnictvím, prostřednictvím svého podílu ve společném podniku Generali PPF Holding je účastníkem trhu pojišťovnictví a komplexních služeb v oblasti správy majetku. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a v polovině roku 2007 spravovala aktiva v hodnotě převyšující 8,7 mld. EUR. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Kontakty:
  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Jiri Hajek
  ředitel marketingu a komunikace PPF
  Tel. +420 224 559 027
  E-mail: hajek@ppf.cz
  www.ppf.cz www.ppf.cz

  Marketa Muhlhoferova
  PPF Head of Investor Relations
  Tel: +420 224 559 174
  E-mail: muhlhoferova@ppf.cz
  www.ppfbanka.cz

  Důležité upozornění:
  Tato zpráva není nabídkou k prodeji nebo výzvou k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry v jakékoliv jurisdikci, v níž je nezákonné takovou nabídku činit podle platných právních předpisů o cenných papírech a není nabídkou k prodeji nebo výzvou k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry vůči osobám nebo ze strany osob, u nichž je nezákonné takovou výzvu činit podle platných právních předpisů o cenných papírech. T
  ato zpráva nezakládá veřejnou nabídku cenných papírů nebo jakékoli oznámení o veřejné nabídce v jakékoli jurisdikci a nezakládá nabídku nebo pozvání k nabídce nebo nákupu jakýchkoli cenných papírů v jakékoli jurisdikci. Informace obsažené v tomto materiálu nejsou určeny k uveřejnění ani k distribuci osobám ve Spojených státech amerických. Tyto informace nesmějí být zasílány v rámci nebo do Spojených států amerických. Cenné papíry, na něž tento materiál odkazuje, nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem Spojených států amerických o cenných papírech z r. 1933 (U.S. Securities Act of 1933), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných papírech”), a nesmějí být nabízeny ani prodávány bez registrace či bez udělení příslušné výjimky ve smyslu uvedeného zákona.
  Tyto materiály nejsou určeny k přímé ani nepřímé distribuci ve Spojených státech amerických (včetně jejich území a závislých území, všech států Spojených států amerických a District of Columbia). Tyto materiály nepředstavují nabídku ani výzvu ke koupi či úpisu cenných papírů ve Spojených státech amerických. Akcie uvedené v těchto materiálech nejsou a nebudou registrovány v souladu se Zákonem o cenných papírech.
  Toto oznámení není pozváním a není zamýšleno jako záměr vykovávat investiční aktivitu ve smyslu §21 zákona finančních službách z roku 2000 (dále jen „FSMA“). V míře, v jaké toto oznámení nezakládá záměr vykonávat investiční aktivitu, je toto oznámení určeno výhradně: (i) osobám mimo Velkou Británii, (ii) osobám, které ve Velké Británii spadají pod definici profesionálních investorů ve smyslu § 19 (5) FSMA (Finanční propagace) pokynu 2005 (dále jen „Pokyn“); či (iii) jiným osobám, které jsou definovány v § 49(2)(a) až (d) Pokynu; a (iv) jakýmkoli dalším osobám, kterým může být toto oznámení legálně činěno dle § 21 FSMA (všechny takové osoby dále jen „relevantní osoby“), a jiné osoby než relevantní osoby podle nich nesmějí jednat nebo se na ně spoléhat. Jakékoli pozvání nebo záměr vykovávat investiční aktivitu uvedené v tomto oznámení je určeno jen relevantní osobám. Žádné další osoby, které nejsou relevantními osobami, se na něj nesmějí spoléhat.
  Tento dokument není prospektem a v rozsahu, v jakém může být pokládán za oznámení, nezakládá nabídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů. Investoři by neměli upisovat jakékoli cenné papíry odvolávající se na tento dokument s výjimkou informací obsažených v prospektu cenného papíru.

  Zpět na tiskové zprávy