Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  PPF Arena 2 upozorňuje akcionáře O2 na nutnost správného postupu při prodeji
  10/12/2014

  Zhruba čtvrtina dosud zaslaných žádostí o odkup akcií společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2) drobnými akcionáři je chybná a proto nemůže být akceptována. Z tohoto důvodu umístila společnost PPF Arena 2 B.V. na své webové stránce www.ppfarena2.eu zjednodušený postup pro zájemce o využití nabídky na odkup akcií společnosti O2.

  Důležité je, aby se každý zájemce o prodej svých akcií obrátil na svého obchodníka s cennými papíry. Pokud zájemce žádného nemá, je nutné, aby si takového obchodníka, který je zároveň účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů zajistil. Seznam obchodníků -účastníků Centrálního depozitáře je k dispozici na stránkách http://www.centralnidepozitar.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku. Od svého obchodníka s cennými papíry musí zájemce získat potvrzení o přijetí pokynu k převodu svých akcií, což je nezbytná příloha k formuláři Oznámení o akceptaci (Vzorový formulář).

  PPF Arena 2 B.V. nabídla drobným akcionářům odkup jejich akcií společnosti O2. Fyzické osoby mohou prodat své akcie až do počtu 200 kusů na osobu za cenu 277,15 korun na akcii, což je cena (po odečtení vyplacené dividendy 18 Kč na jednu akcii), za kterou společnost v červnu realizovala tzv. povinnou nabídku převzetí. Nabídka platí pro období od 1. 12. 2014 do 16. 1. 2015 nebo do doby, kdy celková jmenovitá hodnota odkoupených akcií dosáhne 1 % základního kapitálu O2.

  Zpět na tiskové zprávy