Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  O2: Výsledky jednání řádné valné hromady
  25/06/2014

  Řádná valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s. se uskutečnila 25. června 2014 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 82,7 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

  Nejvyšší orgán společnosti schválil řádnou (nekonsolidovanou) účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2013 sestavenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě závěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti, byly přezkoumány dozorčí radou a byly ověřeny auditorskou společností Ernst & Young, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z účetních závěrek za rok 2013 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 5 695 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 5 743 mil. Kč.

  Valná hromada dále schválila rozdělení části nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2013 v celkové výši 5 682 mil. Kč na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 18 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 180 Kč před zdaněním. Rozhodný den pro výplatu dividendy, kterou bude realizovat Česká spořitelna, byl stanoven na 27. října 2014. Dividenda bude splatná 26. listopadu 2014.

  "Návrh na výplatu odměny pro akcionáře vycházel z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti provedené představenstvem společnosti, včetně investičních plánů a odhadu tvorby hotovostních toků," říká Martin Vlček, místopředseda představenstva a ředitel divize Finance společnosti O2 Czech Republic a.s.

  Valná hromada na základě doporučení výboru pro audit určila auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2014.

  Zpět na tiskové zprávy