Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Nadace The Kellner Family Foundation zveřejnila výroční zprávu za rok 2013
  26/06/2014

  Stáhnout soubor PDF

  Rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových zveřejnila výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Nadace rozdělila mezi příjemce pomoci více než 91 milionů Kč. Většina prostředků směřuje do podpory vzdělávání a vzdělávacích projektů, které tvoří dlouhodobě hlavní cíl činnosti Nadace The Kellner Family Foundation. Poprvé v minulém roce nadace rozdělila prostředky i třem výzkumným týmům, které získaly grant z projektu Science.

  Stěžejními projekty Nadace jsou stipendia pro studenty gymnázia Open Gate, projekt Univerzity, jehož cílem je pomáhat českým studentům rozvíjet vědomosti a dovednosti na prestižních světových i českých univerzitách, a projekt Pomáháme školám k úspěchu, zaměřený na zvyšování kvality výuky ve veřejných základních školách.

  K největším úspěchům jednotlivých projektů se v roce 2013 zařadily následující události:

  • Nadace podporuje více než polovinu ze všech studentů gymnázia Open Gate. V roce 2013 stipendium získalo celkem 119 ze 185 studentů tohoto gymnázia. Na stipendia rozdělila Nadace částku 42 milionů Kč.
  • V areálu Open Gate byla otevřena akreditovaná pedagogicko-psychologická poradna, na jejímž zřízení a chodu se Nadace podílela.
  • Tři studenti Open Gate se stali členy reprezentačního družstva České republiky v debatní soutěži. Nadace uhradila náklady na jejich účast na zahraničních soutěžích.
  • V akademickém roce 2012/2013 dokončilo 6 stipendistů projektu Univerzity svá studia na zahraničních univerzitách.
  • Nadace přijala v roce 2013 do projektu Univerzity dalších 11 studentů, finanční podporu v akademickém roce 2013/2014 tak získalo celkem 52 studentů.
  • V roce 2013 získalo podporu z projektu Pomáháme školám k úspěchu přibližně 300 pedagogů a jejich prostřednictvím 3 000 žáků, a to ve spolupráci s desítkami expertů z různých oborů a specializací.
  • Expertní skupina projektu Pomáháme školám k úspěchu vyvinula první mapu učebního pokroku (tzv. čtenářské kontinuum) – inovativní nástroj pro pedagogy českých základních škol, který učitelům pomáhá individuálně rozvíjet čtenářské schopnosti jednotlivých dětí.
  • Tým tohoto projektu připravil videoukázky efektivní výuky ve všech projektových školách: čtenářské dílny, modelová výuka matematiky podle metody profesora Hejného, práce s kritérii hodnocení aj.
  • Dvě nové modelové školy – ZŠ Zdice a ZŠ v Horce nad Moravou – úspěšně zvládly první rok v projektu. Doplnily již dříve zařazené ZŠ Kunratice a karvinskou ZŠ Mendelova. Spolupracujícími školami se od září 2013 staly ZŠ Propojení Sedlčany, ZŠ Dobronín a ZŠ Šromotovo v Hranicích na Moravě.
  • V roce 2013 obdržely první tři vědecké skupiny čtyř- a pětileté granty z projektu Science a byla jim rozdělena částka v celkové výši 8,5 mil. Kč. Během pěti let získají od Nadace příspěvek v celkové výši 38 mil. Kč.


  Více informací o jednotlivých projektech i kompletní Výroční zprávu Nadace The Kellner Family Foundation najdete na stránkách www.kellnerfoundation.cz.

  Zpět na tiskové zprávy