Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Hospodářské výsledky banky Home Credit za 9 měsíců roku 2013 podle IFRS: vysoká efektivita a vysoké výnosy za nových tržních podmínek
  27/11/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Moskva 27. listopadu 2013:  Společnost Home Credit and Finance Bank (dále též jako „HCFB“, „banka Home Credit“ či „banka“) oznamuje konsolidované výsledky činnosti bank v Rusku a Kazachstánu za prvních devět měsíců roku 2013 podle Mezinárodních standardů IFRS. HCFB dosáhla ratingu Ba3 podle agentury Moody’s, BB podle agentury Fitch a její stoprocentně vlastněná dceřiná společnost Home Credit Bank (Kazachstán) získala rating agentury Fitch na úrovni BB-.

  „I přes náročnou situaci na trhu si naše banka udržuje vysokou míru efektivity a dobré výnosové ukazatele. Čistý zisk za devět měsíců dosáhl výše 9,4 mld. rublů a návratnost kapitálu činí 23,8 %.
  Retailové bankovnictví v Rusku postupně vyzrává. Zpřísnění požadavků na klienty bank vede k vyhrocení soutěže o bonitní klienty. Jednou z hlavních konkurenčních výhod naší banky je schopnost rychle se měnit. Zkorigovali jsme náš podnikatelský model a klademe důraz na kvalitu služeb a úvěrového portfolia. Pustili jsme se do úsilí o zvýšení našeho podílu na trhu kreditních karet. Jedná se o „vyspělejší“ produkt, který má velké možnosti z hlediska segmentace klientů a uspokojování jejich potřeb. Tyto změny zvýší konkurenceschopnost naší banky v nových tržních podmínkách.“
   

  Ivan Svítek,
   předseda představenstva HCFB

  HLAVNÍ VÝSLEDKY

  • Čistý zisk banky za devět měsíců roku 2013 činil 9,4 miliardy rublů, což je o 23 % méně než v odpovídajícím období minulého roku, a to především v souvislosti s obecným tržním trendem klesající kvality aktiv. Tento výsledek odpovídá očekáváním, která společnost HCFB ohlásila počátkem roku. Ve třetím čtvrtletí roku 2013 banka vydělala 1,8 mld. rublů. Banka vykazuje dobré výsledky z hlediska čisté procentní marže (19,6 %) a návratnosti průměrného vlastního kapitálu (ROAE), která dosáhla 23,8 %. Objem aktiv banky dosáhl 375,8 mld. rublů.
  • Provozní hospodářský výsledek za vykazované období odráží růst objemu byznysu a oproti výsledku za odpovídající období minulého roku (41,2 mld. rublů za 3 čtvrtletí roku 2012) se zvýšil o 63,9 % na 67,5 mld. rublů.
  • Celkové administrativní a další náklady se zvýšily o 54,8 % na 20,0 mld. rublů v souvislosti s rozvojem regionální sítě a zvyšováním počtu pracovníků o 34,0 % na více než 33 000 osob. I přesto se bance daří efektivně řídit náklady a dosahovat poměru nákladů k výnosům ve výši 29,6 % (2012: 32 %), což je jeden z nejlepších výsledků na trhu, a poměru nákladů k průměrným čistým úvěrům na úrovni 10,0 % (2012: 12,6 %).
  • Hodnota čistého úvěrového portfolia za devět měsíců roku 2013 vzrostla o 22,2 % na 290,0 mld. rublů (237,3 mld. rublů v roce 2012). Objem poskytnutých úvěrů činil 262,1 mld. rublů (185,9 mld. rublů ke třetímu čtvrtletí roku 2012). Hlavním motorem růstu úvěrového portfolia byly hotovostní úvěry, jejichž objem se zvýšil o 24,6 % oproti stejnému období předchozího roku. I tak se však ve druhém pololetí tempo růstu poskytovaných úvěrů snížilo, a to v důsledku zpřísnění požadavků na underwriting i zavedení nových regulačních opatření. Banka Home Credit poskytuje momentálně služby téměř 5,0 mil. aktivních klientů v Rusku a Kazachstánu prostřednictvím 1 172 bankovních poboček, 8 051 mikropoboček a více než 88 000 prodejních míst a 1 323 bankomatů. Ke dni 30. září 2013 měla banka celkem 28,5 milionu zákazníků.
  • Objem vkladů a běžných účtů fyzických osob od začátku roku vzrostl o 44,3 % na 251,5 mld. rublů a činil 78,0 % celkových závazků banky. Poměr úvěrů ke vkladům se tak snížil ze 136,2 % ke dni 31. prosince až na 115,3 % ke konci prvního pololetí roku 2013, což dokládá snižující se závislost na refinancování (tj. jinými finančními institucemi).
  • Podíl nesplácených úvěrů (NPL) v portfoliu banky se zvýšil na 9,9 % (oproti 6,5 % k 31. prosinci 2012) v důsledku tendence snižující se kvality aktiv na trhu. S cílem posílit stabilitu svého rychle rostoucího úvěrového portfolia banka uplatňuje konzervativní přístup k tvorbě opravných položek – míra krytí nesplácených úvěrů činí 125,6 %.
  • Banka Home Credit si udržuje vysokou míru kapitalizace. Její ukazatel kapitálové přiměřenosti ke dni 30. září 2013 dosahoval 21,0 % (oproti 21,4 % ke konci roku 2012). V říjnu banka vydala eurobondy v souvislosti s požadavky regulace podle standardu Basilej III v hodnotě 200 mil. dolarů. V listopadu Centrální banka Ruska zaregistrovala podřízený úvěr banky, který jí umožní začlenit tyto prostředky mezi zdroje dodatečného kapitálu a zvýšit ukazatel kapitálové přiměřenosti.

   
  Poznámka: Společnost HCFB v lednu 2013 nabyla 100 % akcií společnosti Home Credit Bank (Kazachstán), a proto výsledky této společnosti nebyly konsolidovány za 3. čtvrtletí roku 2012, avšak byly započteny do výsledků ke konci 3. čtvrtletí roku 2013.
   Finanční výkazy s výsledky za třetí čtvrtletí roku 2013 jsou k dispozici na adrese http://www.homecredit.net/.

  Finanční výkazy s výsledky za třetí čtvrtletí roku 2013 jsou k dispozici na adrese
  Rozvahové ukazatele (v mld. rublů)* 3. čtvrtletí 2013 2012 Změna v %
  Aktiva 375 806 337 816 11,2
  Čisté úvěrové portfolio 289 992 237 316 22,2
  Prostředky akcionářů 53 348 51 334 3,9
   
   
  Ukazatele výkazu zisků a ztrát, mld. rublů* 3. čtvrtletí 2013 2012 Změna v %
  Provozní výnosy 67 493 41 185 63,9
  Zisk před zdaněním 12 219 15 280 -20
  Čistý zisk 9 382 12 113 -22.5
   
  HLAVNÍ POMĚROVÉ UKAZATELE
    Q3 2013 2012 Change, %
  Návratnost aktiv (ROAA)1 3,4 8,6 8,4
  Návratnost vlastního kapitálu (ROAE)2 23,8 52,5 48
  Poměr nákladů k výnosům3 29,6 32 31,3
  Kapitálová přiměřenost v % 21 21,4 16,8
  Podíl nesplácených úvěrů (NPL) v %4 9,9 6,5 6,3
  Koeficient nákladů na riziko5 17,7 11,4 12,4
   

  1) Ukazatel RoAA se vypočte jako roční procento vydělením čistého zisku průměrným zůstatkem celkových aktiv za stejné období. Z výpočtu ukazatele za rok 2012 byla aktiva kazašské banky Home Credit vyloučena, protože její akvizice se uskutečnila 31. prosince 2012, a banka se tudíž nepodílela na výnosech roku 2012.
  2) Ukazatel RoAE se vypočte vydělením čistého zisku za dané období průměrným zůstatkem vlastního kapitálu. Z výpočtu ukazatele za rok 2012 byla aktiva kazašské banky Home Credit vyloučena, protože její akvizice se uskutečnila 31. prosince 2012, a banka se tudíž nepodílela na výnosech roku 2012.
  3) Poměr nákladů k výnosům se vypočte vydělením všeobecných administrativních nákladů provozními výsledky.
  4) Při výpočtu podílu NPL se hrubý objem úvěrů, které jsou více než 90 dnů po splatnosti, vydělí celkovým hrubým objemem všech poskytnutých úvěrů.
  5) Ukazatel nákladů na riziko se vypočte tak, že ztráta ze snížení hodnoty se vydělí průměrným zůstatkem čistých úvěrů poskytnutých klientům, a to za rok. Z výpočtu ukazatele za rok 2012 bylo úvěrové portfolio kazašské banky Home Credit vyloučeno, protože její akvizice se uskutečnila 31. prosince 2012, a banka tak neměla vliv na ztráty v důsledku snížení hodnoty za rok 2012.

  Zpět na tiskové zprávy