Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Home Creditu v Evropě meziročně vzrostl čistý zisk za 9 měsíců o 12 % na 195 mil. eur, významně se zvýšil objem hotovostních úvěrů a depozit
  05/12/2011

  Nizozemská holdingová společnost Home Credit B.V. („HCBV“ nebo „skupina“), která zastřešuje poskytovatele spotřebitelského financování působící pod značkou Home Credit v Ruské federaci, České republice, na Slovensku, v Bělorusku a Kazachstánu1, zveřejnila své konsolidované neauditované hospodářské výsledky za devět měsíců do 30. září 2011, vypracované podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.

  „V náročném ekonomickém prostředí jsme navázali na naše úspěchy v prvním pololetí tohoto roku, pokračoval růst našeho portfolia a plnili jsme plán rozšiřování sítě a zároveň jsme dokázali udržet pod kontrolou oblast nákladů. Naše strategie v oblasti klientských depozit nadále přinášela pozitivní výsledky a naše stále více diverzifikovaná finanční základna i silná likvidní pozice zaručuje další posun společnosti na cestě ke splnění dlouhodobých růstových cílů.“
  Alexander Labak, generální ředitel HCBV

  KLÍČOVÉ ÚSPĚCHY

  • Čistý zisk k 30. září 2011 dosáhl 195 mil. eur, což navzdory složitým podmínkám na trzích představuje 12% meziroční růst (v prvních devíti měsících roku 2010 činil čistý zisk 174 mil. eur).
  • Provozní příjem za tři čtvrtletí roku 2011 vzrostl díky růstu portfolia o 24,0 % na 698 mil. eur (za tři čtvrtletí roku 2010 to bylo 563 mil. eur).
  • Pokračoval růst úvěrového portfolia: čistý objem úvěrů se k 30. září 2011 oproti konci roku 2010 zvýšil o 16,0 % z 2 177 mil. eur na 2 526 mil. eur. Na růstu objemu úvěrů má největší podíl pokračující růst v oblasti hotovostních úvěrů, jejichž objem se ve sledovaném období téměř zdvojnásobil a které nyní tvoří 39 % čistého úvěrového portfolia, a to převážně v důsledku strategie rozšiřování distribuční sítě v Rusku.
  • Také retailové vklady pokračovaly v růstu. V porovnání s koncem roku 2010 se jejich objem zvýšil o 35,1 % díky úspěšnému získávání nových klientů. Podíl běžných účtů a termínovaných vkladů klientů na celkových závazcích činil 31,0 % (31. prosince 2010 tento podíl dosahoval 27,5 %).
  • Kvalita úvěrového portfolia HCBV za 9 měsíců roku 2011: nesplácené úvěry tvořily 9,4 % celkového hrubého objemu úvěrů (oproti 10,1 % k 31. prosinci 2010, respektive 12,1 % k 30. září 2010). Míra krytí je ovšem stále na vysoké úrovni – nesplácené úvěry jsou dostatečně zajištěné mírně vyšší úrovní opravných položek na 108,2 %.
  • HCBV je stále silně kapitalizovaná s pokračující diverzifikací financování: vlastní kapitál k 30. září 2011 činil 763 mil. eur díky pokračujícímu přílivu klientských vkladů, které jsou tak stále důležitějším zdrojem financování. 
   • Konsolidovaný poměr vlastního kapitálu vůči celkovým aktivům poklesl k 30. září 2011 na 22,9 % (k 31. prosinci 2010 dosahoval 30,3 %), a to hlavně kvůli výplatě dividend v prvním pololetí roku 2011 ve výši 320 mil. eur.

   
  HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY
  V prvních devíti měsících roku 2011 společnost HCBV pokračovala v přesvědčivém obchodním a hospodářském výkonu. Čistý zisk za devítiměsíční období do 30. září 2011 činil 195 mil. eur, což představuje 12% růst oproti stejnému období předchozího roku.

  Čisté úrokové výnosy za devítiměsíční období do 30. září 2011 vzrostly současně s růstem portfolia o 80 mil. eur neboli o 18,5 % na 513 mil. eur oproti 432 mil. eur ve stejném období předchozího roku.
  Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl v prvních devíti měsících roku 2011 o 10,0 % na 139 mil. eur (ze 127 mil. eur za 9 měsíců roku 2010).

  Běžné administrativní a ostatní provozní výdaje sice vzrostly na 297 mil. eur (z 249 mil. eur v prvních 9 měsících roku 2010), ale zůstaly víceméně pod kontrolou, a to navzdory agresivnímu rozšiřování pobočkové sítě v Rusku. Tento nárůst se odrazil v poměru nákladů k příjmům – ten se zastavil na úrovni 42,6 % a skupina jej udržela pod kontrolou hlavně díky realizovaným opatřením v oblasti řízení nákladů.

  Hlavním motorem růstu rozvahových položek byl i nadále rostoucí objem hotovostních úvěrů, který podpořila strategie rozšiřování distribuční sítě v Rusku – ta se letos více než ztrojnásobila, když počet tamních poboček na konci letošního září dosáhl 822 oproti 261 k 31. prosinci 2010. I nadále se skupina bude soustředit na zvyšování podílu na trhu hotovostních úvěrů při současném udržování vedoucí pozice v oblasti úvěrů poskytovaných v prodejních místech.

  Od konce roku 2010 vzrostlo úvěrové portfolio společnosti HCBV o 16 % na 2 526 mil. eur. Jeho vysokou kvalitu se podařilo udržet i během prvních devíti měsíců roku 2011, kdy objem špatných úvěrů (nesplácené úvěry více než 90 dnů po splatnosti jako procentní podíl hrubého objemu úvěrů) k 30. září 2011 činil 9,4 %. Nesplácené úvěry byly navíc dostatečně kryté opravnými položkami do výše 108,2 %.

  Společnost si udržuje silnou finanční základnu a likvidní pozici a její finanční struktura se dále diverzifikuje díky úspěchům při získávání vkladů individuálních i firemních klientů.

  Zpět na tiskové zprávy