Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Home Credit B.V. oznamuje konsolidované výsledky podle mezinárodních standardů IFRS za období šesti měsíců končící 30. 6. 2010
  01/09/2010

  Home Credit B.V. (HCBV), holdingová společnost pro firmy z oblasti retailového bankovnictví a spotřebitelských úvěrů působící pod značkou Home Credit v zemích střední a východní Evropy a SNS, oznamuje své konsolidované finanční výsledky za první pololetí roku 2010 v souladu s mezinárodními standardy IFRS.

  “Jsme rádi, že můžeme oznámit další rekordní výsledek, tentokrát za 1. pololetí letošního roku. Čistý zisk téměř šestinásobně vzrostl v porovnání se stejným obdobím roku 2009. Díky včasným opatřením, kterými jsme reagovali na globální krizi, a přísnému řízení rizika, jsme dnes připraveni využít počínajícího oživení na vybraných trzích, kde působíme. Po určitém poklesu v roce 2009 naše úvěrové portfolio letos vzrostlo, zatímco potřeba vytvářet oprávky k němu se dramaticky snížila. Na trzích, kde působíme s bankovní licencí, pokračovala výrazným tempem transformace Home Creditu ze splátkové firmy na retailovou banku. Dokládá to nárůst vkladů obyvatelstva u vybraných dceřiných společností HCBV – dnes tvoří více než čtvrtinu celkových pasiv. V čele této změny stojí ruská Home Credit & Finance Bank, která opět velmi výrazně přispěla k celkovému výsledku HCBV, a to v podmínkách počínajícího – byť zatím mělkého – oživení tamního trhu.”
  Alexander Labak, předseda představenstva a generální ředitel HCBV

  Klíčové ukazatele

  • Čistý zisk ke dni 30. 6. 2010 dosáhl 126 milionů eur, což představuje meziroční nárůst 530 procent (pro srovnání se stejným obdobím 2009: čistý zisk byl 20 milionů eur)
  • Provozní výnosy za sledované období vzrostly o 2,4 % na 392 milionů eur (pro srovnání se stejným obdobím 2009: 383 milionů eur).
  • Přísné řízení rizika, ale také počínající oživení v Rusku se projevilo ve významném snížení tvorby opravných položek a odpisu pohledávek: meziročně o 74,4 % (ze 190 milionů eur ve stejném období roku 2009 na 49 milionů eur za 6 měsíců roku 2010). To významně podpořilo dosažení vyššího než očekávaného zisku.
  • Stabilizace provozních výnosů byla podpořena nárůstem čistého úvěrového portfolia o 9,3 procenta, na 1,839 miliardy eur k 30. 6. 2010 (v porovnání s 1,682 miliardy eur ke konci roku 2009).
   Úspěšně pokračuje růst vkladů fyzických osob: podíl zůstatků na účtech a termínovaných vkladů k 30. 6. 2010 tvořil 27,4 % celkových závazků (v porovnání s 19,3 % k 31. 12. 2009).
  • Kvalita úvěrového portfolia HCBV se v průběhu 1. pololetí 2010 zlepšila: podíl úvěrů po splatnosti (více než 90 dnů a méně než 360 dnů) poklesl k 30. 6. 2010 na 9,1 % celkových pohledávek za klienta – v porovnání s 13,2 % k 31. 12. 2009. Tyto úvěry jsou pokryty vytvořenými oprávkami (oprávky byly na úrovni 104,4 % problémových úvěrů).
  • HCBV zachovává silnou kapitalizaci (celkový objem vlastního kapitálu dosáhl k 30. 6. 2010 1 miliardy eur).
   • Podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům) vzrostl ke 30. 6. 2010 na 33,6 % (v porovnání s 28,6 % k 31. 12. 2009).
   • Konsolidovaný podíl likvidních aktiv k celkovým aktivům vzrostl ke 30. 6. 2010 na 17,6 % - v porovnání s 15 % k 31. 12. 2009.

  Shrnutí finanční výsledků

  (EUR mil.) 6M2010 6M2009 Změna meziročně
  Celková aktiva 2 975 3 097 (4 %)
  Provozní výnosy 392 383 2,4 %
  Čisté úvěrové portfolio 1 839 1 922 (4,3 %)
  Čistý zisk 126 20 530,3 %
  Vlastní kapitál celkově 1 000 878 14 %

  Zpět na tiskové zprávy