Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Home Credit B.V.: Konsolidované hospodářské výsledky podle IFRS za rok končící dnem 31. prosince 2013
  11/03/2014

  Stáhnout soubor PDF

  Asijská expanze přináší skupině Home Credit úspěch

  Amsterdam, 11. března 2014: Nizozemská holdingová společnost Home Credit B.V. (HCBV nebo Skupina), která zastřešuje přední poskytovatele spotřebitelského financování působící pod značkou Home Credit ve střední a východní Evropě a Asii, zveřejnila své konsolidované hospodářské výsledky za rok končící 31. prosince 2013, vypracované podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.

  „Naše úsilí o geografickou diverzifikaci přináší viditelné výsledky – loni vzrostl podíl asijských aktivit na zisku celé skupiny. Významně jsme posílili naši přítomnost v Číně, kde poskytujeme úvěry již ve 14 provinciích. V Kazachstánu jsme otevřeli řadu nových poboček, které nám umožnily zvýšit objem klientských depozit. Také jsme úspěšně nastartovali zcela nový byznys v Indonésii a na Filipínách. Navíc se nám i nadále dařilo zvyšovat efektivitu vynaložených nákladů a současně rostly objemy klientských depozit a také poskytnutých úvěrů.
  Velmi dobrý výkon v Asii kompenzoval výsledky v Rusku, kde růst zisku přibrzdily ekonomické tlaky a zásadní regulatorní reforma trhu spotřebitelského financování. I přesto ruský Home Credit vykázal slušnou rentabilitu vlastního kapitálu na úrovni 21 procent. Navzdory dopadům situace v Rusku Skupina vykázala roční čistý zisk ve výši 324 milionů eur.
  Uplynulý rok tak plně potvrzuje, že strategie expanze Skupiny na vysoce růstové asijské trhy je správná. Ruský byznys bude mít v budoucnu, díky růstu v Asii, daleko menší vliv na celkové výsledky skupiny. Očekávám, že tento pozitivní stabilizující trend bude v následujících letech pokračovat.“

  Jiří Šmejc
  předseda představenstva a generální ředitel Home Credit B.V.

   

  NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSLEDKY
  V roce 2013 dosáhla skupina Home Credit silné provozní výkonnosti
  , když objem nově poskytnutých úvěrů vzrostl o 20,4 % na 9 741 mil. eur a počet aktivních klientů se zvýšil o 17,4 % na 7,7 miliónů. Počet distribučních míst vzrostl o 27 % na téměř 140 tisíc, z čehož je 135 459 prodejních míst a úvěrových kanceláří, 1 328 bankovních poboček a 2 825 pošt.
  Čisté úvěrové portfolio se zvýšilo o 9,8 % na 7 171 mil. eur (v roce 2012 to bylo 6 531 mil. eur). Toto zvýšení je výsledkem strategie, spočívající v organickém růstu napříč skupinou a v budování nových operací v Asii, jakými je vstup na trh Indonésie a Filipín během roku 2013. Růst však byl poznamenán zabrzděním ruského úvěrového trhu.
  Celková aktiva se držela na stabilní úrovni a dosáhla 9,313 mld. eur.
  Za rok 2013 Skupina vykázala čistý zisk ve výši 324 mil. eur, což je meziroční pokles o 35,9 %. Tento výsledek nepříznivě ovlivnilo výrazné zpomalení trhu v Rusku, doprovázené změnou regulatorního prostředí. Naopak pozitivní vliv měl silná expanze v Číně a solidní výkon v Kazachstánu, na Slovensku a v Bělorusku.
  Provozní výsledek za rok 2013 odráží růst v regionech, zejména v Rusku, Číně a Kazachstánu – oproti předchozímu roku (1 773 mil. eur) se zvýšil o 43,3 % a dosáhl výše 2 542 mil. eur. Čisté úrokové výnosy za rok 2013 vzrostly o 66,7 % z 1 057 mil. na 1 762 mil. eur. Čistá úroková marže se držela na dobré úrovni a činila 19,9 %.
  Běžné administrativní a ostatní provozní náklady vzrostly o 41,3 % z 655 mil. eur na 925 mil. eur v důsledku zvýšení počtu zaměstnanců, zejména v souvislosti s rozvojem distribučních sítí v Rusku, Kazachstánu a Číně. Skupina nadále prosazuje přísná opatření v oblasti řízení nákladů – poměr nákladů k výnosům se mírně zlepšil z 36,9 % v roce 2012 na 36,4 % v roce 2013.
  Nadále rostl objem klientských vkladů - o 8,1 %, a to z 4 724 mil. na 5 105 mil. eur. Podíl zůstatků na běžných účtech a termínovaných vkladech na celkových závazcích nyní činí 65,6 % (31. prosince 2012 tento podíl dosahoval 59,6 %).
  Kvalita úvěrového portfolia skupiny se v roce 2013 snížila, když podíl nesplácených úvěrů (úvěry více než 90 dnů po splatnosti) na celkovém hrubém objemu úvěrů vzrostl na 12,2 %, což způsobil aktuální vývoj v Rusku (31. prosince 2012 činil tento podíl 7,6 %). Míra krytí nesplácených úvěrů se ale udržela na dobré úrovni 117 % (v roce 2012 to bylo 118,9 %).
  Skupina zůstává silně kapitalizovaná a vklady jsou nyní klíčovým zdrojem externího financování: celkový vlastní kapitál dosáhl k 31. prosinci 2013 výše 1 532 mil. eur. 
   

  PŘEHLED KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ VÝKONNOSTI
  Obchodní výsledky Stav k 31/12/13 Stav k 31/12/12 Změna v %
  Poskytnuté úvěry od začátku roku (mil. eur) 9 741 8 088 20,4 %
  Počet aktivních klientů (v mil.) 7,7 6,6 17,4 %
  Počet distribučních míst 139 612 109 927 27,0 %
  – prodejní místa a úvěrové kanceláře 135 459 105 869 27,9 %
  – bankovní pobočky 1 328 961 38,2 %
  – pošty 2 825 3 097 -8,8 %
  Počet zaměstnanců (v tis.) 51,4 38,9 32,3 %
   

   

   
  Hospodářský výsledek (mil. eur) 2013 2012 Změna v %
  Čisté úrokové výnosy 1 762 1 057 66,7 %
  Provozní výsledek 2 542 1 773 43,3 %
  Náklady na úvěrové riziko1 -1 186 -478 147,9 %
  Provozní náklady2 -925 -655 41,3 %
  Čistý zisk za rok 324 506 -35,9 %
   

  1) Náklady na úvěrové riziko jsou ztráty ze snížení hodnoty
  2) Provozní náklady zahrnují běžné administrativní a ostatní provozní náklady

   
  Finanční pozice (v mil. eur) Stav k 31/12/13 Stav k 31/12/12 Změna v %
  Aktiva celkem 9 313 9 426 -1,2 %
  Čisté úvěrové portfolio 7 171 6 531 9,8 %
  Vlastní kapitál 1 532 1 505 1,8 %
  Financování mezi bankami a podobnými institucemi 2 236 2 871 -22,1 %
  Vklady a běžné účty klientů 5 105 4 724 8,1 %
   

  Zdroj: Home Credit B.V., konsolidované výkazy

  HLAVNÍ POMĚROVÉ UKAZATELE
  Výsledkové ukazatele 2013 2012
  Čistá úroková marže1 19,9 % 18,9 %
  Čisté úrokové výnosy k provozním výnosům 69,3 % 59,6 %
  Náklady k průměrným čistým úvěrům2 13,0 % 15,0 %
  Poměr nákladů k výnosům3 36,4 % 36,9 %
  Koeficient nákladů na riziko4 16,7 % 11,0 %
  Rentabilita průměrných aktiv5 3,3 % 8,1 %
   
   
  Rozvahové ukazatele Stav k 31/12/13 Stav k 31/12/12
  Čisté úvěry k celkovým aktivům 77,0 % 69,3 %
  Podíl nesplácených úvěrů (NPL)6 12,2 % 7,6 %
  Míra krytí nesplácených úvěrů7 117,0 % 118,9 %
  Vklady k celkovým závazkům 65,6 % 59,6 %
  Vlastní kapitál k aktivům 16,5 % 16,0 %
  Vlastní kapitál a vklady k čistým úvěrům 92,6 % 95,4 %
   

  Zdroj: Home Credit B.V., konsolidované výkazy

  Poznámky: 
  1) Čistá úroková marže se vypočte vydělením čistých úrokových výnosů průměrným zůstatkem aktiv nesoucích úrok. 
  2) Poměr nákladů k průměrným čistým úvěrům se vypočte vydělením běžných administrativních a ostatních provozních nákladů průměrnou hodnotou čistých úvěrů.
  3) Poměr nákladů k příjmům se vypočte vydělením běžných administrativních a ostatních provozních nákladů provozními výnosy. 
  4) Koeficient nákladů na riziko se vypočte vydělením ztrát ze snížení hodnoty průměrnou hodnotou čistých úvěrů poskytnutých klientům.
  5) Rentabilita průměrných aktiv se vypočte vydělením čistého zisku průměrnou hodnotou celkových aktiv.
  6) Podíl nesplácených úvěrů se vypočte vydělením hrubého objemu nesplácených úvěrů celkovým hrubým objemem úvěrů. Za nesplácené úvěry považuje Skupina hromadně znehodnocené úvěry, které jsou více než 90 dnů po splatnosti, a rovněž další jednotlivé úvěry, které považuje jako znehodnocené.
  7) Míra krytí nesplácených úvěrů se vypočte vydělením rezerv na ztráty z úvěrů hrubým objemem nesplácených úvěrů.
   

  Zpět na tiskové zprávy