Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Home Credit B.V.: Konsolidované hospodářské výsledky podle IFRS za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2013
  27/11/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Solidní ziskovost a výrazný růst úvěrů a vkladů klientů; klíčem k expanzi zůstává diverzifikace

  Amsterdam, 27. listopadu 2013: Home Credit B.V. (dále jen „skupina Home Credit“ nebo „skupina“), holdingová společnost se sídlem v Nizozemsku, která zastřešuje aktivity Home Creditu v oblasti spotřebitelského financování  ve střední a východní Evropě, v zemích Společenství nezávislých států (SNS) a v Asii, oznámila své konsolidované neauditované finanční výsledky podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2013.

  „Navzdory náročnému tržnímu prostředí a regulatorním změnám v Rusku se nám daří nadále překonávat konkurenty a díky výraznému růstu na ostatních trzích skupina Home Credit opět dosáhla dobrých výsledků. Hlavními úkolem pro nás i nadále zůstává naplňování naší diverzifikační strategie, přičemž pokračujeme v úspěšné expanzi na asijských trzích a upevňujeme naše vedoucí pozice na trzích střední a východní Evropy.“

  Jiří Šmejc,
  generální ředitel skupiny Home Credit

  HLAVNÍ VÝSLEDKY

  Provozní hospodářský výsledek za prvních devět měsíců roku 2013 se meziročně zvýšil o 62 % na 1 924 mil. eur (oproti 1 188 milionům za prvních devět měsíců roku 2012) díky růstu objemu poskytnutých úvěrů, efektivnějšímu řízení nákladů a akvizicím v Kazachstánu a Asii, resp. jejich konsolidací do holdingové struktury skupiny Home Credit.

  Čisté úvěrové portfolio vzrostlo za prvních devět měsíců roku 2013 o 12,8 % na 7 367 mil. eur k 30. září 2013 (oproti 6 531 mil. eur ke dni 31. prosince 2012).

  Čisté úrokové výnosy za období devíti měsíců končící dnem 30. září 2013 se zvýšily o 87,1 % na 1 323 mil. eur oproti 707 mil. eur za stejné období roku 2012, což je výrazem značného růstu úvěrového portfolia i konsolidace asijských a kazašských podniků.

  Čisté výnosy z poplatků a provizí za devět měsíců roku 2013 vzrostly o 21,5 % na 476 mil. eur oproti 392 mil. eur za stejné období předchozího roku.

  Čistý zisk ke dni 30. září 2013 klesl o 14,0 % na 293 mil. eur oproti čistému zisku 341 mil. eur za 3 čtvrtletí roku 2012. Tento pokles souvisel především s obecným trendem zhoršování kvality aktiv na celém trhu spotřebitelského úvěrování v Rusku a se skutečností, že podnikání v Rusku stále představuje většinu aktivit skupiny. Tento vliv vývoje v Rusku byl zčásti vyvážen dobrými výsledky v Kazachstánu, na Slovensku, v Bělorusku a v rozvinutějších podnicích v Asii. Skupina Home Credit si nicméně udržela vysokou efektivitu při dosažení míry návratnosti průměrného vlastního kapitálu (RoAE) ve výši 24,5 %.

  Strategie skupiny Home Credit zaměřená na diverzifikaci zdrojů financování a budování nabídky služeb retailového bankovnictví uspěla, jelikož výše klientských vkladů za prvních devět měsíců roku 2013 vzrostla o 26,9 % na 5 993 mil. eur oproti 4 724 mil. eur ke dni 31. prosince 2012. Růstu úvěrového a depozitního portfolia prospělo i další rozšiřování distribuční sítě, kterou ke dni 30. září 2013 tvořilo 134 119 distribučních míst různých formátů (130 067 prodejen (POS) a úvěrových kiosků, 1 206 bankovních poboček a 2 846 poštovních poboček).

  Skupina Home Credit zůstává silně kapitalizována a její celkový vlastní kapitál ke dni 30. září 2013 činil 1 665 mil. eur, což je více než 1 505 mil. eur na konci roku dne 31. prosince 2012.


  Poznámka: Výsledky společnosti HC Asia N.V. a společnosti SB JSC „Bank Home Credit“ (Kazachstán) začaly být konsolidovány do výsledků Home Credit B.V. počínaje červencem 2012, respektive lednem 2013. 

  SHRNUTÍ FINANČNÍCH VÝSLEDKŮ
  Obchodní výsledky Ke dni 30. září 2013 Ke dni 31. prosince 2012 Ke dni 30. září 2012 Změna od začátku roku v % Meziroční změna v %
  Úvěry poskytnuté od začátku roku (v milionech eur) 7 430 8 088 5 257 -8,1 41,3
  Počet aktivních klientů (v milionech) 7,4 6,6 5,5 11,9 33,1
  Počet distribučních míst 134 119 109 927 99 977 22 34,1
  Počet zaměstnanců (v tisících) 47,6 38,9 34,2 22,4 39,3
   
   
  Výkaz zisků a ztrát
  (v milionech eur)
  9 měsíců končících
  30. září 2013
  9 měsíců končících
  30. září 2012
  Meziroční změna v %
  Provozní hospodářský výsledek („operating income“) 1 924 1 188 62
  Čistý zisk po zdanění 293 341 -14
   
   
  Rozvaha (v milionech eur) Ke dni 30. září 2013 Ke dni 30. září 2012 Změna od začátku roku v %
  Celková aktiva 10 007 9 426 16,2
  Čisté úvěrové portfolio 7367 6 531 12,8
  Vlastní kapitál 1 665 1 505 10,7
  Vklady klientů 5 993 4 724 26,9
   

   

  Zpět na tiskové zprávy