Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Home Credit B.V.: Konsolidované hospodářské výsledky podle IFRS za pololetí končící dnem 30. června 2013
  11/09/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Silný růst úvěrů trvá, expanze v Asii přispěla ke zvýšení zisku

  Amsterdam: Home Credit B.V. (dále jen ‚HCBV‘ nebo též ‚skupina‘), holdingová společnost se sídlem v Nizozemsku, která spravuje hlavní aktivity Home Credit v oblasti spotřebitelského financování prostřednictvím řady distribučních kanálů ve střední a východní Evropě, v zemích Společenství nezávislých států (SNS) a v Asii, oznámila své konsolidované neauditované finanční výsledky podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) za pololetí končící dnem 30. června 2013.

  „Naše strategie spočívající v expanzi na vysoce růstové rozvíjející se trhy v Asii a SNS se v prvním pololetí roku 2013 vyplatila, протоже na zlepšеní výsledků se podílel náš byznys v Číně a Kazachstánu. Díky integraci společnosti HC Asia N.V. a díky akvizici aktiv v Kazachstánu do skupiny HCBV jsme získali diverzifikované zastoupení na řadě dynamicky rostoucích trhů. Růst na těchto trzích pomohl vyvážit vliv oslabení ekonomiky v Rusku, kde si však díky kvalitě naší činnosti i nadále udržujeme značný náskok před konkurencí a kde jsme také urychleně přijali opatření zaměřená na udržení naší vedoucí pozice.

  Naše úvěrové portfolio a distribuční síť se neustále rozvíjejí a dosahují vynikajících výsledků, a to při dodržování disciplinovaného přístupu k řízení nákladů a rizik a zlepšování provozní efektivity. I nadále hodláme těžit ze své vedoucí pozice na trhu úvěrů poskytovaných v místě prodeje a zlepšovat si postavení v segmentu hotovostních půjček a kreditních karet, a přitom dodržovat zásady odpovědného úvěrování a pracovat na zvyšování finanční gramotnosti na všech trzích, kde působíme.“

   Jiří Šmejc, generální ředitel skupiny Home Credit

   

  HLAVNÍ VÝSLEDKY

  Čistý zisk ke dni 30. června 2013se zvýšil o 33,5 % na 235 milionů EUR oproti 176 mil. EUR za první pololetí roku 2012. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky dobrým výkonům v Číně a Kazachstánu a dále v důsledku akvizice a konsolidace některých pojišťovacích aktiv v Rusku a Bělorusku. Růstu bylo dosaženo i navzdory přijatému rozhodnutí posílit konzervativní přístup k tvorbě opravných položek v Rusku.

  Provozní hospodářský výsledek za první pololetí roku 2013 se meziročně zvýšil o 92,3 % na 1 298 mil. EUR (oproti 675 milionům EUR v prvním pololetí roku 2012) díky vysokým výnosům z mnohem většího úvěrového portfolia v Rusku a díky dobrým výsledkům dosaženým v Číně a Kazachstánu.

  Hodnota čistého úvěrového portfolia se v prvním pololetí dále zvýšila o 12,9 %na 7 373 mil. EUR ke dni 30. června 2013 (oproti 6 531 mil. EUR ke dni 31. prosince 2012).

  Strategie HCBV zaměřená na diverzifikaci zdrojů financování a budování nabídky služeb retailového bankovnictví uspěla, jelikož výše klientských vkladů vzrostla v 1. pololetí roku 2013 o 23,3 % na 5 822 mil. EUR oproti 4 724 mil. EUR k 31. prosinci 2012.

  Pokračujícímu růstu portfolia úvěrů a vkladů napomáhalo další rozšiřování distribuční sítě a k 30. červnu 2013 tvořilo síť prodejních kanálů skupiny HCBV celkem 125 006 distribučních míst různých formátů: 121 029 prodejních míst (POS), 2 874 poštovních úřadů a síť 1 103 retailových bankovních poboček.

  Kvůli zhoršujícímu se výhledu v Rusku se kvalita úvěrového portfolia HCBV snížila při zvyšování tvorby opravných položek. Podíl nesplácených úvěrů z celkového hrubého objemu úvěrů se zvýšil na 9,5 % (ze 7,6 % k 31. prosinci 2012) a míra krytí nesplácených úvěrů byla zvýšena na 122,2 %, což dokládá konzervativní přístup skupiny HCBV k řízení rizik.

  HCBV je nadále silně kapitalizována a její celkový vlastní kapitál ke dni 30. června 2013 činil 1 591 mil. EUR.

  VÝSLEDKY

  Čistý zisk se v 1. pololetí roku 2013 zvýšil o 33,5 % na 235 mil. EUR oproti 176 mil. EUR v 1. pololetí roku 2012. Tohoto dobrého výsledku bylo dosaženo díky zisku v Číně a Kazachstánu, který převážil vliv zvýšené tvorby opravných položek v Rusku, a potvrdil tak správnost strategie Home Credit expandovat v rámci Asie a SNS. K čistému zisku dále přispěla akvizice a konsolidace některýchpojišťovacích aktiv v Rusku a Bělorusku.

  Čisté úrokové výnosy za období šesti měsíců končící dnem 30. června 2013 se více než zdvojnásobily na 863 mil. EUR oproti 406 mil. EUR za stejné období roku 2012.

  Čisté výnosy z poplatků a provizí se díky výkonnosti v Číně a Kazachstánu v 1. pololetí roku 2013 zvýšily o 53 % na 343 mil. EUR z 224 mil. EUR v prvním pololetí roku 2012 a společnost také pokračovala v uplatňování své strategie křížového prodeje pojistných produktů.

  Celkové správní a ostatní provozní výdaje se oproti 1. pololetí roku 2012 zvýšily o 73 % na 431 mil. EUR. Důvodem je integrace společností HC v Asii a Kazachstánu i průběžné rozšiřování sítě pro distribuci a poskytování služeb zákazníkům v Rusku, kde od prvního pololetí loňského roku přibylo 244 nových bankovních poboček. Podstatné je, že růst nákladů byl překonán růstem výnosů a společnosti HCBV se v hodnoceném pololetí podařilo snížit poměr nákladů k výnosům na 33,2 % (za celý rok 2012 činil 36,9 %) i poměr nákladů k průměrným čistým úvěrům, který se z 15 % za celý rok 2012 v prvním pololetí roku 2013 zlepšil na 12,4 %.

  Nárůst úvěrového portfolia o 12,9 % vycházel z dalšího růstu hotovostních půjček a kreditních karet v Rusku, značného růstu hotovostních půjček v Kazachstánu a rozšiřování aktivit v Číně.

  Kvalita úvěrového portfolia HCBV, které ke dni 30. června 2013 představovalo 7 373 mil. EUR, se snížila především kvůli horšímu ekonomickému výhledu v Rusku, kde podíl nesplácených úvěrů (podíl hrubého objemu úvěrů po splatnosti delší než 90 dní z celkového hrubého objemu úvěrů) vzrostl na 9,5 %. Byla však uplatněna konzervativní politika tvorby opravných položek a míra krytí nesplácených úvěrů byla ke dni 30. června 2013 zvýšena na 122,2 % oproti 118,9 % k 31. prosinci 2012. Díky výsledkům skupiny dosaženým v předchozím období ekonomického oslabení v Rusku v letech 2008 až 2009 mohla společnost HCBV využít svých zkušeností k udržení nejvyšší kvality svého úvěrového portfolia na trhu, a řízeně zpomalit tempo svého růstu v Rusku.

  HCBV si udržela solidní zdroje financování a likviditu a struktura financování skupiny se nadále diverzifikovala, jelikož se jí dařilo získávat vklady fyzických i právnických osob. Podíl zůstatků na účtech a termínovaných vkladů z celkových závazků ke dni 30. června 2013 činil 65,6 % (oproti 59,6 % k 31. prosinci 2012).

  Poznámka: Akvizice společnosti HC Asia N.V. se uskutečnila v červenci 2012 a akvizice majoritního podílu ve společnosti SB JSC “Bank Home Credit” (Kazachstán) v lednu 2013, a proto tyto společnosti a jejich činnost nebyly konsolidovány do výsledků společnosti HCBV za 1. pololetí roku 2012, byly však již zahrnuty do výsledků za 1. pololetí roku 2013.

  SHRNUTÍ FINANČNÍCH VÝSLEDKŮ
  Obchodní výsledky ke dni 30. června 2013 ke dni 31. prosince 2013 ke dni 30. června 2012 změna od začátku roku v % meziroční změna v %
  Úvěry poskytnuté od začátku roku (v milionech eur) 5 182 8 088 2 959 (36 %) 75 %
  Počet aktivních klientů (v milionech) 7,1 6,6 4,4 8 % 61 %
  Počet distribučních míst 125 006 109 927 77 258 14 % 62 %
  Počet zaměstnanců (v tisících) 44,8 38,8 24,2 15 % 85 %
   
   
  Výkaz zisků a ztrát
  (v milionech eur)
  6měsíční období končící ke dni 30. června 2013 6měsíční období končící ke dni 30. června 2012 změna v %
  Čisté úrokové výnosy 863 406 113 %
  Provozní výnosy 1 298 675 92 %
  Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv -567 -199 185 %
  Provozní náklady 1) -431 -249 73 %
  Čistý zisk po zdanění 235 176 34 %
   
   
  Rozvaha (v milionech eur) ke dni 30. června
  2013
  ke dni 31. prosince 2012 změna v %
  Celková aktiva 10 468 9 426 11 %
  Čisté úvěrové portfolio 7 373 6 531 13 %
  Vlastní kapitál 1 591 1 505 6 %
  Financování z finančních trhů (mezi finančními institucemi) 2 588 2 871 -10 %
  Vklady klientů 5 822 4 724 23 %
   

  Poznámky: 1) Provozní náklady zahrnují celkové správní a ostatní provozní výdaje

  HLAVNÍ POMĚROVÉ UKAZATELE
  Výsledkové ukazatele ke dni 30. června
  2013
  ke dni 31. prosince 2012 ke dni 30. června 2012
  Čistá úroková marže 1) 19,1 % 18,9 % 18,8 %
  Poměr čistých úrokových výnosů k provozním výnosům 66,5 % 59,6 % 60,2 %
  Poměr nákladů k průměrným čistým úvěrům 2) 12,4 % 15,0 % 14,6 %
  Poměr nákladů k výnosům 3) 33,2 % 36,9 % 36,9 %
  CoKoeficient nákladů na riziko 4) 16,3 % 11,0 % 11,6 %
  Upravená rentabilita průměrných aktiv 5) 4,7 % 8,1 % 7,2 %
   
   
  Rozvahové ukazatele ke dni 30. června
  2013
  ke dni 31. prosince 2012 ke dni 30. června 2012
  Poměr čistých úvěrů k celkovým aktivům 70,4 % 69,3 % 71,8%
  Podíl nesplácených úvěrů 6) 9,5 % 7,6 % 8,2 %
  Míra krytí nesplácených úvěrů 7) 122,2 % 118,9 % 124,1 %
  Poměr vkladů k celkovým závazkům 65,6 % 59,6 % 63,5 %
  Poměr vlastního kapitálu k aktivům 15,2 % 16,0 % 16,9 %
  Poměr vlastního kapitálu a vkladů k čistým úvěrům 100,5 % 95,4 % 97,0 %
   

  Poznámky:
  1) Čistá úroková marže se vypočte vydělením čistých úrokových výnosů průměrným zůstatkem čistých aktiv nesoucích úroky.
  2) Poměr nákladů k průměrným čistým úvěrům se vypočte vydělením všeobecných administrativních a ostatních provozních nákladů průměrnými čistými úvěry.
  3) Poměr nákladů k výnosům se vypočte vydělením všeobecných administrativních a ostatních provozních nákladů provozními výsledky.
  4) Koeficient nákladů na riziko představuje ztrátu ze snížení hodnoty vydělenou průměrným zůstatkem čistých úvěrů poskytnutých klientům.
  5) Upravená rentabilita průměrných aktiv (RoAA) se vypočte vydělením čistého zisku z pokračující činnosti průměrným zůstatkem celkových aktiv.
  6) Podíl nesplácených úvěrůse vypočte vydělením hrubého objemu nesplácených úvěrů celkovým hrubým objemem úvěrů. Za nesplácené úvěry považuje skupina hromadně znehodnocené úvěry, které jsou více než 90 dnů po splatnosti, a rovněž další jednotlivé úvěry, které považuje za znehodnocené.
  7) Míra krytí nesplácených úvěrů se vypočte vydělením opravných položek ke ztrátám z úvěrů hrubým objemem nesplácených úvěrů.

  Zpět na tiskové zprávy