Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Hodnocení dlouhodobého působení projektu Pomáháme školám k úspěchu ve veřejných ZŠ: osm z deseti pedagogů je hrdých na svou profesi
  21/11/2019

  Stáhnout soubor PDF

  Projekt Pomáháme školám k úspěchu je už desátý školní rok ve veřejných základních školách. Dlouhodobou koncepci zvyšování kvality vzdělávání a profesního rozvoje pedagogů iniciovala rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, která na projekt v posledních letech přispívá částkou cca 37 mil. Kč ročně. Dle průzkumu realizovaného ve spolupráci s odborníky z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK je 91 % učitelů ze škol zapojených do projektu spokojených se svou profesí, 81 % je na své povolání hrdých. Výzkum potvrdil vyšší účinnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků přímo na školách. To se promítá do vyšší motivace a sebedůvěry pedagogů.

  Do projektu Pomáháme školám k úspěchu je zařazeno 23 veřejných základních škol z celé České republiky. Podporu tak získává 860 pedagogů a jejich prostřednictvím 9 500 žáků. Před zahájením jubilejního desátého školního roku projektu odpovídalo 390 učitelů na otázky, které hodnotí význam projektu pro zapojené školy, jejich učitele a žáky. Průzkum byl realizován ve spolupráci s odborníky z ÚVRV PedF UK. Výsledky byly porovnány s odpověďmi českých učitelů v mezinárodních průzkumech TIMMS a TALIS.

  Prokazatelným výsledkem dlouholetého působení projektu Pomáháme školám k úspěchu ve veřejných ZŠ je vyšší motivace pedagogů k profesnímu rozvoji, zavádění nových metod do výuky, pozitivní proměna vztahů v pedagogickém sboru a úzké propojení školy s rodiči žáků. „Z průzkumu je patrné, že školy zapojené do projektu výrazně více poskytují svým pedagogům příležitosti aktivně se podílet na rozhodování o školních záležitostech a učitelé jsou také více přesvědčeni o tom, že ve škole společně vytvářejí atmosféru vzájemné podpory a spolupráce. To značí, že učitelé na projektových školách, více než ostatní učitelé na českých školách, vnímají zodpovědnost za sebe, žáky i celou školu a společně vytvářejí prostředí, které vede k profesnímu učení,“ uvedla k výsledkům dotazníkového šetření Petra Holečková z PedF UK, která se podílela na vyhodnocení získaných dat.

  Dotazníkového šetření se zúčastnilo 390 z 575 oslovených pedagogů; 363 z nich uvedlo, že díky projektu vnímají výrazný profesní posun a jsou schopni lépe individualizovat výuku. Jako další přínosy uvedli dotázaní učitelé podporu pedagogického konzultanta na škole při zavádění změn či párovou výuku, kterou v českém vzdělávacím systému projekt Pomáháme školám k úspěchu zaváděl mezi prvními. „Jsem na začátku kariéry a mám dojem, že zkušenosti získané během dvou let na škole z projektu Pomáháme školám k úspěchu, mi daly mnohem víc, než dva roky na jiné škole a celé studium dohromady,“ napsal jeden z respondentů průzkumu.

  Šíření systémových změn díky pravidelnému sdílení zkušeností
  Projekt Pomáháme školám k úspěchu je příkladem úspěšného zavádění systémových změn ve vzdělávání do pedagogické praxe. Znalosti a zkušenosti do projektu zapojených škol a učitelů nezůstávají v uzavřené skupině: „O získané zkušenosti se s odbornou veřejností dělíme na konferencích, prostřednictvím časopisu Kritická gramotnost a článků publikovaných v odborných periodikách,“ popisuje Hana Košťálová, odborná konzultantka projektu. A dodává, že k šíření příkladů dobré praxe z projektových škol dochází i díky otevřeným hodinám, sdílením a dalším akcím, které pořádají projektové školy pro ostatní ve svém okolí.

  Vzdělávání pedagogů přímo ve škole vede ke změnám učitelovy praxe
  Hodnocení zkušeností s projektem prokázalo vyšší účinek profesního vzdělávání pedagogů přímo na škole, oproti ad hoc docházce na externí vzdělávací semináře mimo školu. To je ostatně v souladu se zkušenostmi ze zahraničních vzdělávacích systémů, kde se prokazuje, že tento způsob profesního učení vede ke skutečné změně učitelovy praxe a především k lepším výsledkům učení u dětí.

  Rozbor hodiny a společné sdílení zkušeností je spojeno s častější implementací změn přímo do výuky a vede k vyšší spokojenosti pedagogů v učitelské profesi. 95 % učitelů 1. stupně ze škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu uvedlo, že je se svou profesí spokojeno, 92 % plánuje v kariéře pedagoga pokračovat, jak dlouho bude moci. Osm z deseti dotázaných učitelů je na svou profesi hrdých. To je o 14 % více, než uvádí projekt TIMMS realizovaný mezi učiteli 1. stupně základních škol.

  Výsledkem působení projektu Pomáháme školám k úspěchu na veřejných základních školách je především:

  • změna kultury školy, která se projevuje zaměřením výuky na potřeby žáků a zlepšením vztahů a spolupráce v celé škole;
  • vzájemný respekt mezi učiteli, ale i učiteli a žáky;
  • výraznější příležitosti k efektivnímu profesnímu růstu pedagogů;
  • prohloubení spolupráce s rodiči žáků, mezi učiteli v pedagogickém sboru i mezi školami;
  • posun v subjektivním vnímání zdatnosti pedagogů a jejich sebedůvěře.

   

  Poznámka pro editory:

  Nadace The Kellner Family Foundation
  Věříme, že cesta k úspěchu vede přes kvalitní vzdělání. Proto si rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových vybrala podporu vzdělávání jako téma svých hlavních aktivit. Zasazuje se o to, aby přístup ke kvalitnímu vzdělání mělo co nejvíce dětí a mladých lidí a aby škola rozvíjela jejich talenty.

  Ročně nadace poskytne na dobročinné účely okolo 90 mil. Kč. Největší část finančních prostředků rozděluje na sociální stipendia pro studenty gymnázia Open Gate, na finanční granty pro studenty vysokých škol a univerzit a na podporu veřejných základních škol prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu.

  Od svého založení před deseti lety přispěla rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových na realizaci společensky prospěšných projektů částku přesahující 710 milionů Kč.
  Více na www.kellnerfoundation.cz

  Pomáháme školám k úspěchu je vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice. Nadace The Kellner Family Foundation iniciovala jeho vznik v roce 2009, jeho realizaci zajišťuje samostatná obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. Projekt je zaměřen na vysokou kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům. Vychází z přesvědčení, že dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora pomůže učitelům lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky, a tak dosahovat co nejlepších pedagogických výsledků.
  Více na www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu

  Zpět na tiskové zprávy