Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Čistý zisk za rok 2009 dosáhl částky 271 milionů eur
  23/06/2010

  PPF Group N.V. (dále jen “Skupina” nebo “skupina PPF”) oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky k 31. 12. 2009 podle mezinárodních standardů IFRS

  Shrnutí roku 2009 

  • Skupina PPF dosáhla čistého zisku z pokračujících operací ve výši 271 milionů eur; úspěšně přitom zvládla náročné období ekonomické krize.
  • PPF potvrdila své postavení jedné z největších investičních skupin ve střední a východní Evropě; skupina je dnes lépe diverzifikována a je silnější než kdykoli předtím.
  • Skupina PPF uzavřela ve sledovaném období nové transakce s Generali, s p. Danielem Křetínským a skupinou J&T (EP Holding) a s p. Igorem Jakovlevem (Eldorado).

  „Během roku 2009 jsme upevnili naši pozici na hlavních trzích, což jsou Česká republika a Rusko. Posílili jsme také náš zkušený mezinárodní tým jak v ústředí PPF, tak i na jednotlivých trzích, abychom řídili naše aktiva co nejefektivnějším způsobem. Když se díváme dopředu, vnímáme naše investice do nových aktiv, které jsme oznámili na začátku roku, jako velmi slibné. Tyto investice poskytují příležitosti k restrukturalizaci a rozvoji byznysu, což je klíčová oblast, ve které jsme historicky nejsilnější. Jsem přesvědčen, že v budoucnu přinesou tyto investice zvýšenou hodnotu pro akcionáře.“
  Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF

  Klíčové finanční ukazatelé

  • Čistý zisk dosáhl rekordní částky 271 milionů eur1.
  • Celkový objem aktiv vzrostl o 0,7 %: z 10,730 miliardy eur na konci roku 2008 na 10,802 miliardy eur k datu 31. 12. 2009.
  • Celkový objem vlastního kapitálu vzrostl o 6,3 %: na 3,955 miliardy eur k datu 31. 12. 2009, v porovnání s 3,722 miliardy eur na konci roku 2008.
  • Konsolidovaný poměr vlastního kapitálu k celkovému objemu aktiv vzrostl na 36,6 % k datu 31. 12. 2009, v porovnání s 34,7 % na konci roku 2008.

  1 Čistý zisk roku 2008 ve výši 2,491 miliardy eur byl významně ovlivněn jednorázovým ziskem z transakce s Generali, který dosáhl 2,697 miliardy eur a byl zaúčtován jako zisk z ukončených operací.

  Čistý zisk skupiny PPF za rok 2009 z pokračujících operací představuje nejvyšší hodnotu dosaženou během posledních tří let. Meziroční nárůst zisku z pokračujících operací ve výši 476 milionů eur byl ovlivněn především radikální optimalizací podnikání a programem snižování nákladů, který byl ve Skupině zahájen na podzim roku 2008 jako odpověď na náročné ekonomické podmínky.
  Skupina PPF posílila svůj vlastní kapitál, který dosáhl téměř čtyř miliard eur, což je více než dvakrát tolik jako před dvěma lety (ke konci roku 2007 to bylo 1,432 miliardy eur).

  Klíčové události roku 2009

  Během sledovaného období (rok 2009) uskutečnila skupina PPF několik významných transakcí, které rozšířily investiční zaměření Skupiny. PPF se soustřeďuje na příležitosti, které mají důležitý potenciál pro vytvoření hodnoty během přiměřeného období.

  • PPF Partners, zaměřující se na přímé investice v zemích střední a východní Evropy, byla založena v partnerství s Generali na konci roku 2008. PPF Partners již spravuje první fond, PPF Partners 1 LP, založený s celkovými investičními závazky ve výši 615 milionů eur. V roce 2009 PPF Partners provedla strategické investice do odpadového hospodářství, volnočasového a mediálního odvětví a do obchodu s nesplácenými pohledávkami v České republice, Rumunsku a na Ukrajině.
  • V říjnu 2009 založili skupina PPF, p. Daniel Křetínský a J&T společný podnik, Energetický a průmyslový holding. Skupina PPF a PPF Partners drží 40% podíl v holdingu, který zahrnuje více než 20 společností působících v oblasti výroby elektřiny a tepla, obchodu s elektřinou, energetických montáží a dalších souvisejících oborů.
  • V říjnu 2009 získala skupina PPF, společně s Generali jako menšinovým partnerem, kontrolní podíl (50 % plus jedna akcie) v Eldoradu, a to konverzí dříve poskytnutého úvěru 300 milionů dolarů do kapitálu. Eldorado je největším prodejcem domácích spotřebičů a spotřební elektroniky v Rusku.
  •  Během roku uskutečnila skupina PPF vstup do nových odvětví podnikání, například prostřednictvím společnosti PPF Healthcare, která získala firmu Euroclinicum, jež vlastní dvě nemocnice a pět poliklinik v České republice. Transakce byla uzavřena v lednu 2010, celý její dopad se proto promítne ve finančních výsledcích roku 2010.

  Konsolidované finanční výkazy PPF Group N.V. za rok končící 31. 12. 2009 jsou k dispozici na www.ppfgroup.nl.

  Poznámka pro editory:

  Skupina PPF je jednou z největších mezinárodních finančních a investičních skupin v regionu střední a východní Evropy. Aktiva skupiny dosahují téměř 11 mld. eur. Skupina PPF se zaměřuje na retailové finanční služby (bankovnictví a pojišťovnictví), na správu fondů a na investice do nemovitostí. Skupina aktivně vyhledává investiční příležitosti na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy, Ruska, Společenství nezávislých států a Dálného východu. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku: Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí, je PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Zpět na tiskové zprávy