Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Finanční výsledky

Skupina PPF poskytuje návštěvníkům internetových stránek veškeré podklady potřebné k tomu, aby byli neustále informováni o vývoji skupiny.

Finanční výkazy

PPF Group N.V.: Konsolidovaná rozvaha
(podle IFRS)

(v mil. eur)  1H 2020 2019
Peníze a peněžní ekvivalenty 7 052 9 824
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) 4 578 2 836
Úvěry a pohledávky 18 732 22 258
Investice v přidružených společnostech a společných podnicích 962 884
Investice do nemovitostí 1 878 2 002
Provozní a ostatní hmotný majetek 3 643 3 862
Nehmotný majetek 4 107 4 252
Ostatní aktiva 1 531 1 280
Aktiva celkem 43 730 48 614
Vlastní kapitál 8 844 9 555
Úročené závazky 30 279 34 777
Ostatní pasiva 4 607 4 812
Pasiva celkem 43 730 48 614

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

PPF Group N.V.: Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
(podle IFRS)

(v mil. eur) 1H 2020 2019
Výnosy a ostatní příjmy celkem 4 803 10 534
Náklady celkem -5 278 -9 131
Hospodářský výsledek před zdaněním -475 1 403
Daň z příjmu 91 -398
Hospodářský výsledek z pokračující činnosti -384 1 005
Výsledek z přerušených činností 0 0
Čistý zisk -384 1 005
Čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti -325 935

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka