Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Finanční výsledky

Skupina PPF poskytuje návštěvníkům internetových stránek veškeré podklady potřebné k tomu, aby byli neustále informováni o vývoji skupiny.

Finanční výkazy

PPF Group N.V.: Konsolidovaná rozvaha
(podle IFRS)

(v mil. eur)  2019 2018
Peníze a peněžní ekvivalenty 9 824 10 120
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) 2 914 3 359
Úvěry a pohledávky 22 258 20 022
Investice v přidružených společnostech a společných podnicích 884 920
Investice do nemovitostí 2 002 1 743
Provozní a ostatní hmotný majetek 3 862 3 158
Nehmotný majetek 4 252 4 321
Ostatní aktiva 1 280 1 170
Aktiva celkem 48 614 45 055
Vlastní kapitál 9 555 7 900
Úročené závazky 34 777 32 881
Ostatní pasiva 4 812 4 274
Pasiva celkem 48 614 45 055

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

PPF Group N.V.: Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
(podle IFRS)

(v mil. eur) 2019 2018
Výnosy a ostatní příjmy celkem 10 534 8 918
Náklady celkem -9 131 -7 879
Hospodářský výsledek před zdaněním 1 403 1 039
Daň z příjmu -398 -174
Hospodářský výsledek z pokračující činnosti 1 005 865
Výsledek z přerušených činností 0 0
Čistý zisk 1 005 865
Čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti 935 815

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka