Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Finanční výsledky

Skupina PPF poskytuje návštěvníkům internetových stránek veškeré podklady potřebné k tomu, aby byli neustále informováni o vývoji skupiny.

Finanční výkazy

PPF Group N.V.: Konsolidovaná rozvaha
(podle IFRS)

(v mil. eur)  2018 2017
Peníze a peněžní ekvivalenty 10 120 9 118
Investiční cenné papíry (vč. derivátů) 3 359 3 690
Úvěry a pohledávky 20 022 18 053
Investice v přidružených společnostech a společných podnicích 920 506
Investice do nemovitostí 1 743 1 474
Provozní a ostatní hmotný majetek 3 158 2 479
Nehmotný majetek 4 321 2 065
Ostatní aktiva 1 164 837
Aktiva celkem 45 084 38 222
Vlastní kapitál 7 900 7 377
Úročené závazky 32 910 27 612
Ostatní pasiva 4 274 3 233
Pasiva celkem 45 084 38 222

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

PPF Group N.V.: Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
(podle IFRS)

(v mil. eur) 2018 2017
Výnosy a ostatní příjmy celkem 8 918 6 794
Náklady celkem -7 879 -5 860
Hospodářský výsledek před zdaněním 1 039 934
Daň z příjmu -174 -244
Hospodářský výsledek z pokračující činnosti 865 690
Výsledek z přerušených činností 0 0
Čistý zisk 865 690
Čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti 815 642

Zdroj: Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies

Souhlasím