Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

Fakta o skupině PPF

V souvislosti se skupinou PPF se v českých médiích, čas od času, objevují nepodložená obvinění a zavádějící informace. Následující body uvádí na pravou míru nejčastější z nich.

PPF a Česká republika

PPF je mezinárodní investiční skupina s pevnými kořeny v České republice

Skupina PPF (resp. její první společnost) byla založena v roce 1991 v tehdejším Československu a ke konci roku 2020 zaměstnávala v ČR více než 15 tisíc lidí. Skupina PPF se ve všech zemích, kde podniká, prezentuje jako entita s českými kořeny a aktivně podporuje kulturní a společenské vztahy mezi Českou republikou a jednotlivými zeměmi.

V Praze sídlí (mimo jiné) hlavní poradenská společnost PPF a.s., stejně jako další společnosti ze skupiny PPF, včetně biotechnologické společnosti Sotio, která v ČR sdružuje výzkum a vývoj unikátních přípravků na léčbu rakoviny, jejíž dosavadní výsledky nemají ve střední a východní Evropě obdoby.

Technologicky zaměřená odnož EmbedIT, patřící do skupiny PPF, zaměstnává v Brně, Ostravě a Praze stovky špičkových IT odborníků, kteří poskytují odborné služby pro Skupinu Home Credit, a to doslova po celém světě.

Zejména na podporu vzdělávání, ale také kultury a sportu, věnovala v posledních letech skupina PPF miliardy korun. Tato podpora umožnila tisícům českých žáků a studentů získat špičkové vzdělání. V oblasti kultury a umění patří PPF mezi přední české mecenáše.

Daně a odvody

Skupina PPF platí daně tam, kde podniká

Skupina PPF působí ve 25 zemích světa a daně z příjmu platí vždy v každé ze zemí, kde podniká a tvoří zisk. (Což je mimochodem přesně to, co je aktuálně požadováno např. po globálních technologických společnostech.) To samé platí o odvodech za své zaměstnance. Skupina zaměstnává celosvětově 94 400 lidí.

PPF je jedním z největších daňových poplatníků v České republice

V roce 2019 odvedly české společnosti ze skupiny PPF do českého státního rozpočtu celkem 3,0 miliardy Kč na dani z příjmu. V žebříčku Ministerstva financí ČR byla v TOP 20 největších plátců daně z příjmů právnických osob za rok 2019 společnost O2 Czech Republic (14. místo). K velkým plátcům daně patří také CETIN, Škoda Transportation a PPF banka. V součtu tak skupina PPF v České republice fakticky vychází jako sedmý největší plátce daní.

Skupina PPF je v České republice rovněž významným zaměstnavatelem. Ke konci roku 2020 zaměstnávaly české firmy s majoritní majetkovou účastí skupiny PPF zhruba 15 200 lidí, za které odvedly státu na sociálním a zdravotním pojištění 3,9 miliardy korun. Celkem tedy společnosti s majoritní majetkovou účastí skupiny PPF zaplatily státu v roce 2019 částku 6,9 miliardy Kč na dani z příjmu a odvodech.

Zakladatel a hlavní akcionář skupiny PPF Petr Kellner je daňovým rezidentem v České republice.

Důvodem registrace PPF v Nizozemsku je zejména stabilita právního prostředí a dohody o ochraně investic

Důvodem registrace holdingových společností skupiny PPF v Nizozemsku je tamní stabilní legislativní prostředí, na nějž nemají politické výkyvy a výsledky voleb zásadní vliv. Dalším důvodem registrace v Nizozemsku jsou precizní dohody o ochraně investic s co největším počtem zemí celého světa, což je, vzhledem ke globálním investičním aktivitám Skupiny, pro PPF zcela zásadní věc. Česká republika bohužel zatím takovou kontinuitu právního rámce a robustní ochranu investic v globálním měřítku nenabízí. Stejně jako PPF jsou v Nizozemsku registrovány i další české společnosti s globálním přesahem: například AVAST, Linet, výrobce lihovin Rudolf Jelínek a řada dalších.

A co se týče daní: v Nizozemsku je daň z dividendy totožná se sazbou daně, kterou uplatňuje Česká republika (15 %).

Home Credit v České republice

Home Credit ČR je součástí skupiny Home Credit, která podniká na deseti trzích po celém světě. Je zodpovědným poskytovatelem půjček, jehož přirozeným cílem je, aby klient bezproblémově zvládl celé období splácení. A aby následně na základě vlastní dobré zkušenosti Home Credit dále doporučoval, případně si sám u firmy půjčil znovu.

Hodnocení žádostí

Vedle toho se finanční služby jako licencovaný byznys opírají o obecná pravidla řízení úvěrového rizika: „nepůjčuj tomu, o kom předem víš, že ti nebude schopen půjčku vrátit“. I z tohoto primárně byznysového důvodu má společnost systém hodnocení, tzv. scoring, kterým ověřuje předpoklady žadatele, že půjčku bude moci bez problému splatit. Podle interních statistik společnosti splatí 97 % klientů své závazky bez většího zakopnutí.

Dvě třetiny zákazníků Home Creditu v České republice se vracejí k firmě zpět a opakovaně si berou půjčku na nákup spotřebního zboží. V průměru zůstávají u Home Creditu 10 let od uzavření první smlouvy a za tu dobu si půjčí přibližně třikrát.

Ocenění v nezávislém žebříčku poskytovatelů půjček

Podmínky půjček od Home Creditu velmi dobře hodnotí například i nezávislá organizace Člověk v tísni, která se dlouhodobě věnuje problematice zadlužování. V jejím žebříčku se Home Credit i jeho mikropůjčka Kamali umisťují před svými konkurenty, mezi nejlépe hodnocenými firmami. Člověk v tísni oceňuje také transparentnost podmínek Home Creditu: pokud firma účtuje jakékoliv poplatky z prodlení, řídí se jasnými, předem zveřejněnými pravidly a takové poplatky jsou podloženy výlučně tzv. účelně vynaloženými náklady.

Finanční gramotnost

Home Credit se v médiích aktivně prosazuje jako společnost, která se snaží zvýšit finanční gramotnost veřejnosti. Neúnavně se snaží vysvětlovat základní pojmy a principy, které s žádáním o úvěr a následným procesem splácení souvisí. Vštěpuje veřejnosti uvážlivost při sjednávání jakýchkoliv finančních produktů a klade velký důraz na proaktivní jednání a férový přístup.

Firemní ombudsman

Pro klienty je k dispozici ombudsman, na kterého se může obrátit jakýkoliv zákazník, který je s přístupem firmy nespokojený. Ombudsman se věnuje jeho připomínkám a je při svém rozhodování nezávislý na vedení firmy. Pomohl mnoha lidem, kteří se např. náhlou změnou své životní situace dostali do potíží se splácením, popř. potřebovali radu či asistenci.

Řešení nesplácených půjček

Podíl klientů, kteří mají problémy se splácením půjčky, se u Home Creditu dlouhodobě snižuje. To je dáno dobře nastaveným hodnocením žadatele (tzv. scoringem) i vstřícností společnosti, která klientům nabízí mnoho způsobů, jak lze řešit případné potíže se splácením úvěru, jež přinášejí nečekané životní situace.

Od opomenuté splátky k exekuci je velmi dlouhá cesta. Exekuce pro Home Credit vždy znamená tu nejzazší variantu, ke které v lepším případě nemá vůbec dojít. Společnost proto zavedla mnoho postupů a řešení, které by „katastrofickým“ scénářům, pokud klient spolupracuje, měly zabránit. Než se vyčerpají všechny možnosti, po nichž zbývá už skutečně jen exekuce, trvá to zpravidla rok, rok a půl. Po celou tuto dobu je firma otevřena dohodě o restrukturalizaci splátek či jiným obdobným variantám.

Rozhodčí doložky

Společnost Home Credit už nevede žádné exekuce na základě rozhodčích doložek. K postupnému uzavírání docházelo od roku 2013 a celý proces byl ukončen v květnu 2020. Žádnou z pohledávek společnost neodprodala třetí straně. Ztrátu v řádu stovek milionů korun, vzniklou tímto postupem, nese sama.

Rozhodčí doložky společnost Home Credit využívala v době, kdy se jednalo o běžně využívaný nástroj. Zákon to připouštěl. Doložky používaly ve svých smlouvách banky i nebankovní úvěrové společnosti. Trh se ale během let postupně vyvíjí, zatímco legislativa vývoj následuje skokově. Na změnu právního pohledu na rozhodčí doložky Home Credit zareagoval a přestal je využívat. Společnost tím splnila nové požadavky kladené českou legislativou.

Podstata někdejšího rozhodčího řízení (k němuž docházelo na základě “rozhodčích doložek“) spočívala v tom, že rozhodci rozhodovali o sporech rychleji, než zahlcené české soudy (pozn. mluvíme o období od roku 2003). Vždy šlo o spor, zda klient dostál či nedostál svým smluvním závazkům, když přestal splácet svůj dluh. Pokud však v důsledku rozhodčího nálezu měla být nařízena exekuce, musely o tom rozhodnout místně příslušné okresní soudy, nikdy ne sám rozhodce. Některé ze soudů takto exekuce nařizovaly až do roku 2014.

Home Credit nikdy těchto rozhodčích doložek nijak nezneužil. Rozhodci společnosti nepřiznali nic, co by ji tehdy nepřiznal i soud. Prokazatelný fakt, že klient nesplácí svůj dluh, totiž zůstává stejný, ať už jej posuzuje rozhodce nebo soudce.

Globální rozsah

Máme rozsáhlé portfolio a globální rozsah. Největšími trhy, kde skupina PPF podniká, jsou Čína, Indie, USA a Rusko

Skupina PPF podniká ve 25 zemích světa, na třech kontinentech, a to v různých oblastech od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti, až po strojírenství. Navzdory významné přítomnosti v Asii zůstáváme evropskou společností.Nejsme závislí na politické podpoře

Skupina PPF se věnuje podnikání v zahraničí, nikoliv zahraniční politice státu

Zahraniční a bezpečnostní politiku České republiky formulují k tomu zvolené orgány demokratického státu: vláda, Parlament a prezident. PPF jako skupina s globálním přesahem hledá po celém světě vhodné příležitosti k podnikání, je však striktně nepolitická. Vždy dbá na dodržování zákonů a pravidel v zemích, kde podniká, a v jejich mantinelech usiluje o svoje obchodní zájmy. V zemích, kde Česká republika uplatňuje tzv. ekonomickou diplomacii, využíváme nabídky podpory oficiálních českých institucí, stejně jako to dělají ostatní české i zahraniční společnosti.

PPF není závislá na politické podpoře

Skupina PPF buduje svůj byznys v zahraničí na základě vytipovaných obchodních příležitostí, zpravidla na zelené louce a bez pomoci třetích stran. Typicky vstupuje na trhy, které představují velký potenciál z hlediska retailových zákazníků, nebo na trhy, které rozvíjejí svou infrastrukturu.

V Rusku podnikáme od roku 1991. V čínském Pekingu jsme otevřeli reprezentativní kancelář už v roce 2004. O tři roky později otevřel Home Credit svou pobočku v jihočínském městě Šen-čen a poskytoval spotřebitelské úvěry nejprve v pěti čínských provinciích. V roce 2010 byl v Číně přijat zákon o spotřebitelském financování, kterým byla udělena Home Creditu a třem dalším čínským společnostem, historicky první licence pro poskytování spotřebitelských úvěrů v zemi. Po vyhodnocení tříletého úspěšného fungování, v listopadu 2013 (tedy téměř rok před vůbec první cestou prezidenta Miloše Zemana do Číny), byla platnost zákona, a tím i licencí, rozšířena na celou Čínu. Na našem úspěchu na čínském trhu se pracovalo mnoho let, neudál se „sám od sebe“ a není výsledkem podpory české politické reprezentace.

Bezpečnost telekomunikačních sítí

Bezpečnost telekomunikačních sítí provozovaných společnostmi ze skupiny PPF je absolutní prioritou

Telekomunikační sítě společností ze skupiny PPF jsou primárně sestaveny z prvků různých dodavatelů: konkrétně CISCO, Ericsson, NOKIA, Siemens, Huawei a řady dalších. Bezpečnost sítě je vždy zásadní prioritou a všude se uplatňují přísné bezpečnostní standardy. Infrastrukturní telekomunikační společnost CETIN, která v ČR provozuje největší pevnou síť, v ní používá prvky Huawei jen z 19 %. Výhradním dodavatelem CETINu pro výstavbu 5G sítě a modernizaci mobilní rádiové přístupové sítě se na základě výběrového řízení stala společnost Ericsson. Mýtný systém v ČR zajišťovaný společností CzechToll neobsahuje technologie společnosti Huawei vůbec.

Ve chvíli, kdy NÚKIB přinesl varování a vyzval české společnosti, aby „přijaly bezpečnostní opatření“, zahájily naše společnosti požadované bezpečnostní audity podle podrobné metodiky NÚKIB. PPF opakovaně deklarovala, že pokud se stát, respektive příslušný regulátor, rozhodne přijmout jakákoliv dodatečná přísnější opatření, bude samozřejmě toto rozhodnutí respektovat.

Memorandum s Huawei nikdy nemělo charakter smlouvy o nákupu zboží a služeb

Memorandum s Huawei o spolupráci při budováni sítí 5G podepsala PPF na podzim 2018. Od samého začátku PPF deklarovala, že memorandum nemá závaznou podobu a jedná se pouze o obecné prohlášení, že obě strany prozkoumají oblasti, v nichž by se mohly případně dohodnout na obchodní spolupráci. Na základě výběrového řízení se dodavatelem CETINu pro výstavbu 5G sítě stala společnost Ericsson, čímž se tvrzení PPF potvrdilo.

Podpora vzdělávání, kultury a vědeckého výzkumu

Prioritami filantropických aktivit PPF jsou vzdělávání, kultura a vědecký výzkum

V zemích, kde skupina PPF podniká a investuje, zároveň podporuje neziskové a charitativní projekty z oblasti vzdělávání, kultury, sportu a vědeckého výzkumu.

Za 29 let své existence přispěla skupina PPF v České republice částkou 2,84 miliardy Kč především na vzdělávání, umění a sport. V roce 2019 poskytla na tyto aktivity 283 milionů Kč.

Nadace PPF, založena na podzim roku 2019, vybírá projekty, které pomáhají druhým, zaměřují se na rozvíjení spolupráce, vzájemné inspirace a respektu, budují otevřenost a sebedůvěru.

Granty z nadačního programu jsou určeny těm, kteří svoje první kroky již udělali, našli si svoji cestu a cíl a přijali osobní zodpovědnost za svět kolem sebe.

Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, Nadace The Kellner Family Foundation, se věnuje především aktivitám v oblasti vzdělávání a patří k největším nadacím svého druhu v ČR. Každoročně rozdělí zhruba 90 mil. Kč. Největší část finančních prostředků rozděluje na sociální stipendia pro studenty gymnázia Open Gate, na finanční granty pro studenty vysokých škol a univerzit (projekt Univerzity) a na podporu veřejných základních škol prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Víc informací o podpoře vzdělávání: www.ppf.eu/cs/dobrocinnost-vzdelavaci-projekty

Díky finančním příspěvkům PPF se rozvíjí řada kulturních projektů. Již více než dvacet let je Skupina generálním partnerem Letních shakespearovských slavností, stejně dlouho je partnerem také Divadla Járy Cimrmana. Prostřednictvím dceřiné společnosti PPF Art podporuje festival umění v pražských galeriích (Týden umění) a provozuje významné pražské výstavní prostory, Ateliér Josefa Sudka a Galerii Václava Špály.

Víc informací o podpoře kultury: www.ppf.eu/cs/dobrocinnost-kulturni-projekty

Rychlá pomoc

Skupina PPF vždy pomáhá v zemích, kde podniká, při událostech, které mají výrazný dopad na celou zemi a vyžadují rychlou reakci. Například v roce 2019 poskytla pomoc prostřednictvím společnosti Home Credit při zmírňování následků ničivých přírodních živlů na Filipínách po výbuchu sopky a v Indonésii po zemětřesení. 
 
V roce 2020 bezplatně poskytla zdravotnický materiál v Číně a České republice, které bojovaly s pandemií koronaviru COVID-19. Celková hodnota daru pro Českou republiku, který zahrnoval  především respirátory, ochranné masky, testovací sady nebo plicní ventilátory, přesáhla 100 milionů Kč.